Tilskudd og finansiering

Tilpasning av bolig kan være kostbart. Her presenteres tilskudd i stedet for hjelpemidler dersom du heller vil bygge om.

En film som viser et godt eksempel der tilskudd ble benyttet

Tilskudd i stedet for heis eller rampe

NAV Hjelpemiddelsentral kan gi tilskudd i stedet for trappeheis, løfteplattform eller rampe. Det er en forutsetning at disse hjelpemidlene ikke blir installert. For at vi skal kunne gi vedtak på tilskudd er det en betingelse at det ville vært teknisk mulig å montere heis og/eller rampe.

Tilskuddet skal benyttes for å oppnå varig tilgjengelighet til eller i egen bolig, og løsningen skal være i samsvar med gjeldende Plan- og bygningslov med teknisk forskrift.

Tilskudd i stedet for heis

Tilskuddet for heis tilsvarer det heisen ville ha kostet om den ble installert.

Tilskudd i stedet for ramper

Det er to maksimum størrelser på tilskuddene til ramper:

 • Ett for ramper opptil 40 cm høydeforskjell. Maksimumssatsen er kroner 29 700 kroner pluss mva (37 125 kroner med mva).
 • Ett for ramper over 40 cm høydeforskjell. Maksimumssatsen er kroner 53 000 kroner pluss mva (66 250 kroner med mva).

Tilskuddsbeløpet skal ikke overstige den reelle kostnaden med å lage varig løsning.

Den politiske intensjonen med ordningen er å oppnå flere tilgjengelige boliger i eksisterende boligmasse. Bruk av tilskudd istedenfor hjelpemidler vil på sikt gi større andel varig tilrettelagte boliger.

Fremgangsmåte

Saken starter hos kommunens tverrfaglige boligrådgivningsgruppe/ergoterapitjenesten. Gruppa bør bestå av ergoterapeut, fagperson med byggeteknisk kompetanse og økonomisk rådgiver. Kommunen anbefales å ha en tverrfaglig boligrådgivningsgruppe.

Samarbeid mellom bruker, håndverker/byggefirma, kommunal terapeut/boligrådgivningsgruppe og NAV Hjelpemiddelsentral er viktig for å komme i mål i den enkelte sak.

Det er viktig med en god funksjonsvurdering både i forhold til brukerens behov i dag og frem i tid. Det er derfor viktig å kartlegge omgivelsene i boligen. Ved behov kan det gjennomføres felles befaring med kommunens boligrådgivningsgruppe/ergoterapeut og NAV Hjelpemiddelsentral.

For prosjektering av god løsning kan det være hensiktsmessig å benytte kommunalt tilskudd til prosjektering. Det kan være bistand fra arkitekt eller landskapsarkitekt. Dette må søkes på i den enkelte kommune og er behovsprøvd.

Det anbefales å utarbeide en finansieringsplan for å se om tiltaket er økonomisk gjennomførbart.

Løsningen skal være i tråd med behovskartleggingen og oppfylle regelverk i gjeldende Plan- og bygningslov med teknisk forskrift (TEK). Mest aktuelle kapitler er kapittel 8 (opparbeidet uteareal) og kapittel 12 (planløsning og bygningsdeler i byggverk). Eksempler på dette er krav til terskelfrihet, stigningsgrad, krav til størrelse på repos, betjeningsareal i forkant av viktige funksjoner som dører, vask, seng, toalett og sklisikkert underlag. Opplistingen er ikke uttømmende. Løsningene skal ha varig kvalitet.

Søknad om tilskudd

Saken kan startes med å sende «Hjelp til vurdering og utprøving» eller søknad. Sjekk med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke da dette kan variere noe.

Nødvendige vedlegg til søknaden er:

 • God funksjonsvurdering fra helsefagperson/ergoterapeut om dagens funksjon og eventuelle fremtidige behov som må tas hensyn til.
 • Tilleggsskjema T09 som viser dagens situasjon. Dette gir grunnlag for beregning av tilskudd.
 • Målsatte hustegninger av dagens løsning samt bilder og annet materiell fra kartleggingen.
 • Målsatte detaljerte tegninger av ny løsning. Den skal minimum være i henhold til funksjonskravene i gjeldende TEK.
 • Pristilbud fra entreprenør på den nye løsningen.

Løsningen det søkes tilskudd til, skal godkjennes av NAV Hjelpemiddelsentral før oppstart av arbeidet. Eventuelle endringer av løsning underveis i byggeperioden må avklares med NAV Hjelpemiddelsentral, da endring av løsning underveis kan medføre endring av vilkårene for å motta tilskuddet.

Utbetaling av tilskudd

Valg av utbetalingsmåte må avklares med NAV Hjelpemiddelsentral før oppstart.

Alternativ 1

Når utbyggingen er ferdigstilt må det gjennomføres en ferdigbefaring med kommunen, bruker og byggherre. Det kan også være aktuelt at NAV Hjelpemiddelsentral deltar på ferdigbefaring i saken.

Tilskuddet utbetales til bruker når hele utbyggingen er ferdigstilt og ferdigbefaring er gjennomført. Bruker/byggherre styrer prosessen med entreprenører og håndterer økonomi overfor entreprenører selv. Løsningen forutsetter at bruker forskutterer beløpet.

Etter ferdigbefaring må bruker/kommunen sende inn et refusjonskrav til NAV Hjelpemiddelsentral ved skanning med følgende vedlegg:

 • Første side fra nav.no
 • Kopi av faktura på utført oppdrag
 • Kopi av brev fra terapeut i kommunen på at løsningen er utført i henhold til vedtaket
 • Bilder av ferdig løsning

Dersom stønaden gjelder barn som ikke har kontonummer på Ditt NAV, må det opplyses hvem av foreldrene som skal motta utbetalingen.

Alternativ 2

Når vedtak foreligger, vil tilskuddet i sin helhet bli øremerket bruker og utbetalt til kommunen. Det blir da kommunen som følger opp saken og kan samordne de ulike tilskuddene både fra Husbanken, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral.

Ved valg at denne utbetalingsformen, mottar kommunen den øremerkede tilskuddssummen ved oppstart av utbedring av boligen og kan da bistå på det økonomiske plan underveis i byggeprosessen. Bruker kan da slippe å forskuttere hele byggeprosjektet, men få betalt fakturaer underveis i saken. Alternativ 2 gjør at flere kan motta denne type tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral, da ikke alle har midler til å kunne forskuttere tilrettelegging av egen bolig.

Finansiering

Tilrettelegging av bolig kan være kostbart og tilskuddet fra NAV Hjelpemiddelsentral vil ofte ikke være tilstrekkelig.

Det finnes andre tilskudds- og låneordninger fra kommunen og Husbanken. Det er viktig at de ulike tilskuddsordningene blir sett i sammenheng i den enkelte sak.

Fakturaer danner grunnlag for utbetaling, egeninnsats blir derfor ikke godtgjort.

Angående finansiering av bygningsmessige kostnader så finnes det ulike tilskuddsordninger og låneordninger. Ta derfor kontakt med egen kommune for å avklare hvilke muligheter det er for å motta tilskudd og/eller lån til denne type bygningsmessige utbedringer.

Eksempler

Bildeeksempler på tilpasninger av bolig med tilskudd.

Mulige utgifter ved fastmontering av hjelpemidler og finansiering

NAV Hjelpemiddelsentral er eier av selve hjelpemiddelet. Montering av fastmonterte hjelpemidler, reparasjoner og ettersyn dekkes derfor av NAV Hjelpemiddelsentral. Det samme gjelder fjerning av vanlig utstyr som hjelpemidlet skal erstatte og helt nødvendige tilpasninger ved oppmontering av det aktuelle hjelpemidlet. Hvis det er egnet strømuttak i rommet, så koster NAV Hjelpemiddelsentral tilkobling av strøm. 

Dersom montering av hjelpemidler fører til krav om bygningsmessige endringer, dekkes ikke dette av NAV Hjelpemiddelsentral. Eksempler på dette kan være utvidelse av dørbredde eller andre større inngrep i tak, vegger og gulv for å sette inn forsterkninger, endre avløp, nødstrøm til dørautomatikk, jordfeilbryter, fremføring av strøm eller montering av ny strømkurs. Støp av fundament til løfteplattform er også å regne som bygningsmessig tiltak som må bekostes av huseier. Denne oversikten er ikke uttømmende.

Enkel tilrettelegging der du kan nyttiggjøre deg produkter i vanlig handel, dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Eksempler her kan være porttelefon koblet til app på din smarttelefon, motor på markiser/persienner og all annen smarthusteknologi som er å få kjøpt i vanlig handel. Dette er kommersielle produkter som ikke er å regne som hjelpemiddel. Denne oversikten er ikke uttømmende.  

Angående finansiering av bygningsmessige kostnader så finnes det ulike tilskudds- og låneordninger. Ta derfor kontakt med egen kommune for å avklare hvilke muligheter det er for å motta tilskudd og/eller lån til bygningsmessige utbedringer.