Planlegge omsorgsbolig

Ved Husbankens finansiering av omsorgsboliger med investeringstilskudd stilles det krav utover kravene i den gjeldende tekniske forskrift i Plan- og bygningsloven. Bygningen skal være planlagt for både bevegelses- og orienteringshemmede. Det er viktig å planlegge med tanke på nedsatt syn og hørsel. Bygningen er en arbeidsplass og skal tilfredsstille Arbeidstilsynets regelverk knyttet til arbeidsmiljø.

Ved planlegging av nye omsorgsboliger i kommunene må en både planlegge for nåværende og fremtidige behov. Helsefaglig kompetanse som ergoterapeut, tildelingskontoret i kommunen, hjemmebasert omsorg bør inkluderes tidlig i behovskartleggingen. Mange av beboerne i denne type bolig har behov for ulike plasskrevende og fastmonterte hjelpemidler. Dette stiller spesielle krav til utforming av denne type bygg. Spesielt er det vesentlig at badene blir store nok og fleksible for beboer. Dette gir rom for å kunne motta nødvendig helsehjelp.

Tips: Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg (veiviseren.no)

Fellesarealer

Fellesarealer i en omsorgsbolig skal være tilgjengelige for alle. NAV gir ikke fastmonterte hjelpemidler til fellesarealer. Utbygger har ansvar for dørautomatikk i fellesarealer helt frem til leilighetsdør. En leilighetsdør er ofte en branndør. Om krav til leilighetsdør.

NAV Hjelpemiddelsentral bidrar gjerne med å planlegge omsorgsboliger sammen med aktuelle fagpersoner i kommunen. Ta kontakt med oss!