Kartlegge eksisterende bolig

I boligsaker er det nødvendig å ha fokus på brukerens behov og ressurser. Med ressurser menes også økonomiske ressurser og brukerens motivasjon for egeninnsats i bolig. Samtidig må hele boligen og de tekniske og bygningsmessige forutsetningene kartlegges. 

Boligtilrettelegging kan ha store konsekvenser for bruker, så vel bygningsmessig som økonomisk. Fastmonterte hjelpemidler krever god kartlegging og nøyaktig måltaking. Bruk nødvendig tid og sikre at bruker virkelig ønsker og vil ha nytte av de løsningene som velges.

Kartleggingsprosessen kan deles inn i tre faser. Fasene kan arte seg forskjellig fra sak til sak, de kan gli litt over i hverandre, men det er viktig å være innom alle tre. 

Fase 1: Før brukermøte

Kartleggingen starter allerede før første møte med å innhente opplysninger om bruker og sykdomsbildet.  

 • Ved progredierende lidelse: er sykdommen langsom eller hurtig progredierende?  Hvordan påvirker eventuelt progresjonen funksjonen i årene fremover?    
 • Er det palliativ behandling/terminalfase og dermed snakk om enklere tiltak fremfor mer omfattende installasjoner og ombygging?   
 • Avklar om pårørende eller andre ressurspersoner bør delta i vurderingen.  
 • Ta gjerne en prat med en kollega som kjenner bruker fra før eller med hjemmetjenesten.     
 • Før det første møtet kan det være lurt å stille noen spørsmål som forberedelse til møtet som får tankeprosesser til å starte. Du kan for eksempel spørre: “Hvilke tanker har du selv om det å komme hjem/fortsette å bo hjemme? Hva tror du kan bli vanskelig?”   
 • Be bruker om å finne fram hustegninger (hvis det er nødvendig)
 • Husk å ta med fullmaktsskjema og skjema for godkjenning av montering 

Fullmaktsskjema og monteringstillatelse 

Når fullmaktsskjema for hjelpemidler er signert av bruker gir fullmakten ergoterapeuten tillatelse til å søke om hjelpemidler eller bistand (“Hjelp til vurdering og utprøving”) på vegne av bruker. I de tilfeller bruker har verge, er det verge som skal signere fullmaktsskjema. 

Fullmakt til å søke hjelpemidler må ikke forveksles med generell fullmakt til å opptre på vegne av bruker. 

Godkjenning av montering er huseiers godkjenning av at hjelpemidler blir fastmontert i boligen på de vilkår som fremgår i skjemaet. Uten huseierens godkjenning og signatur, kan ikke hjelpemidler monteres opp i boligen. Monteringstillatelse finner man på siste side i det aktuelle tilleggsskjemaet. 

Samhandling mellom kommune og NAV Hjelpemiddelsentral

Fase 2: Hjemmebesøk med kartleggingssamtale 

I boligsaker er det nødvendig å ha fokus på brukerens funksjon, behov og ressurser. Med ressurser menes også økonomiske ressurser og brukerens motivasjon for egeninnsats i bolig. Det er både brukerens behov og boligen med uteområdet som skal kartlegges.  

 • Legg merke til hvordan planløsning og romfordeling påvirker vanskene. 
 • Ta utgangspunkt i de “nødvendige rom” (adkomst, stue, kjøkken, soverom og bad/vaskerom) – be om plantegning. 
 • Selv om “kun badet” er et problem, bør hele boligen gjennomgås – helhetsvurdering er viktig. 
 • Er tilrettelegging mulig uten hjelpemidler? Kan utstyr og gjenstander fjernes eller plasseres på en annen måte for å gjøre tilgang og håndtering enklere?  
 • Hvordan er oppgavefordeling mellom personene i husstanden? 
 • Er bruker villig til å bruke egne midler på tilrettelegging av boligen? 
 • Har bruker/familien økonomi til å tilrettelegge boligen? 
 • I fellesskap setter brukeren og fagpersonen mål for hva som skal oppnås og velger ulike tiltak for å nå målet.  

Hvilke punkter som er lurt å kartlegge (rom for rom) finner du i huskeliste for hjemmebesøk med kartleggingssamtale (pdf)

Hvordan ta gode bilder med mobiltelefon 

I mange saker blir du bedt om å sende inn bilder for å dokumentere. Husk å ta både nærbilder og oversiktsbilder. 

Med mindre det er strengt nødvendig, så behøver ikke bruker å være på bildene. Det er boligen som skal tilrettelegges. 

Se på helheten i boligen

Flytting som et alternativ 

Noen boliger lar seg ikke tilpasse godt nok for å kompensere for beboerens utfordringer. Man kan ikke løse alt. Under en kartlegging bør det derfor vurderes om flytting er et alternativ dersom det kreves omfattende tilrettelegging og ombygging, og kreftene ikke strekker til å gjennomføre en slik prosess og heller ikke har noen som kan hjelpe til 

 • dersom tilretteleggingen vil bli omfattende og bruker ikke har mulighet til å kjøpe tjenesten byggeledelse 
 • dersom bruker har begrenset økonomi og ikke ønsker å ta opp lån 
 • når det oppleves som en påkjenning å bo i bolig under ombygging 
 • når tiden en har til rådighet er kort på grunn av begrenset levetid 

Ved progredierende lidelse kan annen bolig være et bedre alternativ enn omfattende og kostnadskrevende ombygging og installasjon av hjelpemidler. 

Fase 3: Veien videre 

 • Vurdere brukerens motivasjon  
 • Ved behov for omfattende tiltak og tilrettelegging kan det være aktuelt å  
  • koble inn kommunens tverrfaglige boliggruppe (boligkontor, teknisk etat)  
  • innhente informasjon om Husbankens og kommunens økonomiske ordninger  
  • utrede om det er aktuelt å søke rampe og/eller tilskudd til heis fra NAV 
 • Er du usikker på hvilken løsning du skal anbefale bruker:  
  • Kjenner du eller dine kolleger til lignende tilfeller som en kan dra nytte av?  
  • Send “Hjelp til vurdering og utprøving” til NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for ytterligere bistand. Legg ved aktuelt tilleggsskjema.   
 • Har du funnet hjelpemiddel som er nødvendig:  
  • Vurder om bruker har krav på hjelpemidler ut fra regelverket  
  • Sjekk om dette er på bestillingsordningen, eller i aktuell rammeavtale  
  • Vær oppmerksom på at NAV Hjelpemiddelsentral kan ha tilsvarende hjelpemiddel på lager som kan bli valgt fremfor nyinnkjøp.  
 • Noen NAV Hjelpemiddelsentraler ønsker alltid henvisning før søknad i boligsaker. Sjekk hva som er rutinen i ditt fylke. 
 • Når sak er utredet send søknad. Legg ved fullstendig utfylt tilleggsskjema med målsatte tegninger, gode fargebilder (pass på at bildene ikke inneholder sensitiv informasjon) og godkjenning av montering fra huseier og bruker.  
 • Prosjektering/montering 
  • NAV Hjelpemiddelsentral bestiller prosjektering hos leverandør. Lokal formidler deltar i prosjektering sammen med leverandør og godkjenner løsning før NAV Hjelpemiddelsentral bestiller hjelpemiddel og montering.  
 • Opplæring i bruk  
  • Leverandør gir en kort opplæring ved utlevering. Videre opplæring er et kommunalt ansvar.   
 • Tenk også på hvordan du skal følge opp brukeren videre 

Huskelister