Dører og dørautomatikk

Dører kan være en hindring for den enkelte dersom de har for høye dørterskler, er for smale eller er for tunge å åpne. 

Gå direkte til:

Dører

Døren som er i den enkelte bolig vil være godkjent i henhold til gjeldende tekniske forskrift (TEK) da bygningen ble oppført. Er døren svært gammel vil det gjerne ikke foreligge noen godkjenning. 

TEK § 12-1 sier noe om minimumskrav for dører ved nybygg og større rehabiliteringer. Her står det beskrevet krav til dørbredde på ulike dører ut ifra om det er inngangsdører, dører i kommunikasjonsveier eller dører internt i en boenhet. Det beskrives også krav til terskelfrihet, bredde og åpningskraft. Det sies også noe om hvilke eventuelle tilleggskrav det er til døren om den er inn til en tilgjengelig boenhet. 

Det er viktig å se på bredden på brukerens hjelpemidler for å kunne gi gode råd for tilrettelegging i den enkelte sak. 

Har bruker utfordringer med dør på grunn av terskelhøyde, kan det være aktuelt å søke om en terskeleliminator. Er døren for smal i forhold til behovet må den kanskje byttes til en bredere dør. Dette er bygningsmessige endringer som ikke dekkes av NAV. Er døren for tung kan det være aktuelt å søke om dørautomatikk. 

Dørautomatikk/porttelefon

Det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om montering av dørautomatikk/porttelefon. Her er en oversikt over ansvar, krav og hva som må kartlegges før søknad.

Søknad på dørautomatikk

Søknad på dørautomatikk skal inneholde:

 • Funksjonsbeskrivelse
 • Hvilke andre tiltak er prøvd? Før det søkes om et hjelpemiddel skal det alltid vurderes om produkt som kan kjøpes i vanlig handel kan dekke brukers behov. Vær oppmerksom på at de fleste elektroniske låser på markedet (per november 2020) ikke kan kombineres med dørautomatikk. En del brukere er ikke i stand til å gå ut av boligen på egenhånd, men har behov for å åpne for besøkende. I stedet for å søke om porttelefon vil en elektronisk dørlås i en del tilfeller kunne dekke dette behovet. Det finnes flere leverandører på markedet. Døren kan da åpnes ved hjelp av kode. Brikker/nøkkel eller via app på mobilen. Slike elektronisk låser kan kjøpes i vanlig handel. Kan dette benyttes av bruker vil en ikke fylle vilkårene for å motta porttelefon fra folketrygden.
 • T02 Tilleggsskjema for omgivelseskontroll. NB: Bruk alltid siste versjon av skjemaet.
 • Byggeår for bolig/hvilken byggteknisk forskrift bygget er prosjektert etter
 • Åpningskraft/trekkraft på dør/dører
 • Hvilke(n) dør(er) det gjelder
 • Signert monteringsgodkjenning (siste side i tilleggsskjemaet). Husk at huseier må signere.
 • Informasjon om aktuell dør(er); produsent, type dør, eventuelt brannklassifisering (for eksempel B30, A60, EI30/60). Send gjerne fargebilde av dør, karm/låskasse og merking som vedlegg til henvendelsen.
 • Skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent som bekrefter at aktuell dør er klargjort/godkjent for montering av dørautomatikk (hvilket elektrisk sluttstykke dørkarmen er klargjort for, samt forsterket dørblad), og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering. 

Annen informasjon som er relevant for søknad på dørautomatikk:

 • Folketrygden dekker ikke utgifter til nødstrøm/UPS (Uninterruptible Power Supply).
  • Etter TEK17 § 11-13 er det krav om avbruddsfri strømleveranse til dører i rømningsvei og dører som er utgang direkte til sikkert sted fra en branncelle. Det stilles ikke et absolutt krav om nødstrøm på dører der dette ikke er pålagt iht. TEK17, men det bør anbefales og vurderes hva som er hensiktsmessig. Det avgjørende i en slik vurdering er at det ikke monteres dørautomatikk uten avbruddsfri strømleveranse, dersom det kan medføre risiko for at bruker (eller andre) ikke kommer seg ut av rommet ved brann eller andre kritiske hendelser. Krav til avbruddsfri strømleveranse kan følgelig også gjelde dører til rom (for eksempel soverom og bad) som ikke åpenbart faller inn under definisjonen av rømningsvei.
  • Det er huseier som har ansvar for at nødstrøm installeres og vedlikeholdes, og som må betale kostnadene for dette. Hvordan dette reguleres, blir et forhold mellom stønadsmottaker og sameie/borettslag/huseier. 
  • Huseier vil kunne be om et tilbud på nødstrøm fra leverandøren som prosjekterer dørautomatikk for NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom huseier ønsker å benytte seg av tilbudet, vil leverandør fakturere huseier direkte for nødstrøm. Noen NAV Hjelpemiddelsentraler benytter egne teknikere til montering av dørautomatikk. Huseier må da be om tilbud og bestille montering av nødstrøm fra elektriker. Det er huseiers og ikke hjelpemiddelsentralens ansvar å føre tilsyn med at nødstrøm faktisk monteres, jf. revidert tilleggsskjema for omgivelseskontroll (T02). 
  • Relevante krav til rømning og nødstrøm står i byggteknisk forskrift, TEK17 §§ 11-11, 11-13 og 11-14.
 • Det er huseiers ansvar at døren har en kvalitet som tåler montering og bruk av dørautomatikk. Har den ikke tilstrekkelig kvalitet må den skiftes før montasje. 

Montering og drift av dørautomatikk i boliger

Hvem som har ansvar for dørautomatikk er i hovedsak regulert av Plan- og bygningsloven. Den tekniske forskriften som følger loven, TEK(årstall), utdyper lovteksten. Hvilket år bygningen ble prosjektert vil påvirke om det er Folketrygden eller huseier som er ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold av dørautomatikk.

TEK97 gjelder for bygg prosjektert i 1997, frem til neste revisjon av TEK. TEK10 gjelder for bygg prosjektert i 2010 (betydelig endret i 2015), frem til neste revisjon av TEK. TEK17 gjelder for bygg prosjektert i 2017, frem til dags dato.

Huseierens ansvar

Huseier har ansvar for dørautomatikk på alle dører i atkomst- og rømningsveier som har trekkraft på 20 N (= 2 kg) eller mer i boliger prosjektert etter TEK10 fra 2010-2015, og 30 N (= 3 kg) eller mer i boliger prosjektert etter TEK10 fra 2015-2017 eller senere.

Huseier har ansvar for dørautomatikk dersom det er gjort bygningsmessige endringer som omfatter dørene, i de tilfeller ombyggingen faller inn under TEK10 eller senere.

Folketrygdens ansvar

Det kan søkes om dørautomatikk til dører i boliger/flerleilighetsbygg oppført etter TEK97 eller tidligere, dersom minst én person i bygget trenger det av medisinske årsaker.

Det kan søkes om dørautomatikk til dører med trekkraft under 20 N / 30 N (se over) i boliger/flerleilighetsbygg oppført etter TEK10 eller senere, dersom bruker av medisinske årsaker ikke klarer å åpne døren, selv om krav til trekkraft i henhold til TEK er oppfylt.

Dørautomatikk/porttelefon på branndører

I følge Brann- og eksplosjonsvernlovens §6, plikter eier av byggverk å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Eier og bruker av byggverk plikter også å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

I de tilfeller det ønskes lån av dørautomatikk/porttelefon fra NAV Hjelpemiddelsentral, er det et krav at døren har en kvalitet som tåler montering, og at en eventuell brannklassifisering ikke vil forringes ved montering av hjelpemiddelet. 

Ved henvendelse til NAV Hjelpemiddelsentral om behov for dørautomatikk/porttelefon på branndør må det vedlegges skriftlig dokumentasjon fra dørprodusent på at branndør er klargjort for elektrisk sluttstykke. Det vil si at dørkarmen er klargjort for elektrisk sluttstykke. 

Det kan bare monteres dørautomatikk/porttelefon på branndører som kan knyttes til en ansvarlig dørprodusent. 

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å innhente dokumentasjon på aktuell branndør fordi døren er umerket, eller dørprodusent er avviklet. Huseier må da bytte dør.

Folketrygden dekker ikke bytte av dør, men det kan søkes kommunen om tilskudd til dette.

Huskeliste for hjemmebesøk hos bruker

 • Kartlegg brukerens fysiske funksjon og behov for hjelpemiddel
 • Finn ut hvilket år bygget er prosjektert
 • Dersom bygget er prosjektert etter TEK10 eller senere – mål trekkraften på aktuell dør
 • Finn merking og eventuelt serienummer på døren, karm/låskasse og ta gjerne bilde av dør og merking
 • Finn ut hvilket firma som har produsert døren. Ta kontakt og be om skriftlig dokumentasjon på at aktuell dør er klargjort/godkjent for montering av dørautomatikk, og at dette ikke vil forringe en eventuell brannklassifisering.
 • Dersom døren er godkjent for montering – send inn en skriftlig henvendelse om behovet til NAV Hjelpemiddelsentral
 • Brannklassifiserte dører som ikke kan dokumenteres godkjent må uten unntak byttes før montering

Det anbefales at ergoterapeut i størst mulig grad oppfordrer bruker/huseier om å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Definisjoner

 • Dørautomatikk: Betegnelse på elektrisk styring av åpning og lukking av dører.
 • Porttelefon: Består av en toveis kommunikasjonsløsning inne/ute og et elektrisk sluttstykke i dørkarmen.
 • Nødstrøm: Batteripakke som kan forsyne dørautomatikken med strøm slik at automatikken fungerer ved strømbrudd. Den vanligste løsningen heter UPS (uninterruptible power supply). I forrige byggtekniske forskrift (TEK 10) og i gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 17) er det krav til at dører som er påmontert dørautomatikk skal ha en form for nødstrøm i en gitt tid etter at strømmen er brutt.
 • Rømningsvei (ref. TEK17 §11-14): Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle, og ha utgang til terreng eller annen brannseksjon (sikkert sted).
 • Folketrygd: Rettigheter til varig lån av hjelpemidler er hjemlet i Lov om folketrygd. NAV Hjelpemiddelsentral er forvaltningsinstans.
 • Bruker: Bruker av hjelpemiddelet, det vil si den personen som har rettighet til å låne hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Huseier: I privat bolig: Beboer/bruker eller utleier. I flerleilighetsbygg: Representant for styret i borettslag eller sameie.
 • Ansvar: I denne sammenheng finansiering av produkt og tjenestekjøp tilknyttet produktet; montering, ettersyn, reparasjon og demontering.