Andre ressurser om bolig og bygninger

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

blindeforbundet.no

Norges blindeforbund har laget veilederen «Estetisk, trygt, tilgjengelig – en veileder for riktig utforming av bygg». Veilederen ble utgitt i 2013 og ble finansiert av Husbanken. Veilederen er relevant for boligtilrettelegging fordi den beskriver behov for belysning i bygninger og uteområder. Det er blant annet beskrevet behov for belysning ved adkomst til bolig, i trapp, heis, bad og toalett, stue og kjøkken. God belysning er ønskelig i alle bygg og helt nødvendig for synshemmede og eldre. Man trenger mer lys med økt alder. Det stilles krav til mengde lys, type lys, plassering, blending og tiltak for å unngå reflekser. Gå til blindeforbundet.no

bufdir.no (lag hørselsvennlig miljø)

Mennesker med nedsatt hørsel opplever ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Her presenteres løsninger og beskrivelse av funksjonalitet, drift, vedlikehold og kostnadsnivå.

Gå til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider om å lage et hørselsvennlig miljø

dibk.no (TEK17)

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Her finner du blant annet byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning.

Gå til dibk.no

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører.

Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

husbanken.no

Her finner du blant annet informasjon om ulike tilskuddsordninger som Husbanken disponerer. Husbanken kan også gi råd og veiledning i konkrete byggesaker.

Gå til husbanken.no

hvakanhjelpe.no

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer.

Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. Det er eksempler på hjelpemidler som kan hjelpe til med å kontakte familie og venner, huske tid og avtaler, se på tv og høre musikk, varsle ved fall, bedre brannsikkerheten, bidra til stedsorientering og løse hverdagsutfordringer. Noen av hjelpemidlene kan dekkes via folketrygden, andre må man kjøpe selv. I tillegg inneholder sidene råd om tilrettelegging.

Gå til hvakanhjelpe.no

klokbolig.no

Klokbolig.no inneholder en veileder om velferdsteknologi og annen tilrettelegging i bolig. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming.

Veilederen er utviklet av Karde AS med støtte fra Husbanken. Den inneholder en oversikt over hjelpemidler og løsninger og beskriver også hvordan man går frem for å søke NAV om hjelpemidler og den har en oversikt over visningsarenaer for velferdsteknologi. Oversikten over hjelpemidler inneholder blant annet hjelpemidler for påminning og struktur, sikkerhet og trygghet, smarthusteknologi og husholdningshjelpemidler.

Gå til klokbolig.no

nav.no/bolig

På boligsidene til NAV finner du blant annet informasjon om

 • tilrettelegging av bolig
 • bostøtte
 • midlertidig botilbud
 • varig bolig
 • leie kommunal bolig

nhf.no

Nettsidene til Norges handikapforbund (NHF) inneholder flere veiledningshefter om bolig, hjelpemidler, universell utforming, skolebygg, hjelpemiddelformidling og rettigheter.

Noen av veilederne (fra 2012 og nyere) er:

 • Tilgjengelige bygg og uteområder (2017)
  Heftet visser hvordan boliger bør bygges for å være tilgjengelige med illustrerte eksempler. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk (TEK17).
 • Rett hjelpemiddel til rett tid – rapport om brukernes erfaringer (2015)
  Heftet er bygget på en erfaringskartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet i 2014 og vier hva de anser som viktig kvalitet på hjelpemiddelformidlingen,
 • Hjelpemidler (2014)
  Folderen beskriver hjelpemiddelformidlingen og de største utfordringene som brukerne møter
 • Bolig (2013)
  Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å finne en hensiktsmessig bolig.
 • Tekniske hjelpemidler (2013)
  Veilederen viser ulike hjelpemidler og hvordan man får tilgang til dem.
 • Toalett og bad –detaljer som teller (2012)
  Veiviseren demonstrerer detaljenes betydning for gode løsninger.

Gå til nhf.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. I Veiviseren har de samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå, og er det viktigste tiltaket under strategien Bolig for Velferd (2014-2020). Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren sammen med kommunene, samarbeidspartnere, fylkesmenn og brukerorganisasjoner.

Gå til veiviseren.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.