Adkomst til og i egen bolig

Gå direkte til:

Inngangspartiet

Det er krav om trinnfri adkomst i alle tilgjengelige boenheter. Med tilgjengelig boenhet menes boliger med inngang, stue, kjøkken, bad og minst ett soverom på hovedplanet. 

Alle boliger er bygget etter lovverk som var på byggetidspunktet. Ved omfattende rehabilitering vil dagens lovverk bli gjeldende. 

Personer med varige funksjonsnedsettelser som har vansker med å komme inn og ut av egen bolig, kan søke om løsninger gjennom folketrygden for å avhjelpe dette. Løsningene kan være ramper, løfteplattformer, trappeheiser eller tilskudd i stedet for heis/ramper. Ved tilrettelegging av adkomst er det viktig å prøve å få til en løsning som fungerer bra for alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.

Tilrettelegging av adkomst ute

Enkel tilrettelegging

Se på muligheter for å tilrettelegge med planfri adkomst. Enkle bygningsmessige tiltak kan være: 

 • Fylle på med masse på gårdsplassen/legge betongheller 
 • Skifte inngangsdør for å få lavere terskel og bedre isolering 
 • Fjerne mellomgangsdør som er til hinder 
 • Fjerne dørterskel på mellomgangsdør 

Ved tilrettelegging av adkomst finnes det to alternativer: 

 1. Tilskudd til en varig tilrettelagt adkomst (i stedet for hjelpemiddel)
 2. Utlån av trappeheis, løfteplattform eller rampe 

Tilskudd til en varig tilrettelagt adkomst (i stedet for hjelpemiddel)

Tilskudd er et alternativ til installasjon av hjelpemidler: rampe, trappeheis eller løfteplattform. Det kan gi gode og varige løsninger som både er til nytte for nåværende beboer, fremtidige beboere og som også øker verdien på boligen. Hjelpemidler må vedlikeholdes, mens en varig tilrettelegging er tilnærmet vedlikeholdsfri. 

Merk at tilskuddsordningen gjelder brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe. Forutsatt at heisen eller rampen ikke installeres kan NAV Hjelpemiddelsentral sammen med Husbankens og kommunens ordninger bidra til at boligen blir tilrettelagt og bruker får en hensiktsmessig løsning.  

Tilskudd kan benyttes også for å få alle nødvendige rom på ett plan. Det er ofte en bedre løsning enn hjelpemidler som må monteres og demonteres.

Mer om tilskudd og finansiering.

I denne videoen får du se et eksempel der tilskudd ble benyttet: 

Utlån av trappeheis, løfteplattform eller rampe 

Bruker låner rampe, løfteplattform eller trappeheis så lenge det er behov for hjelpemiddelet. Ved løsning med løfteplattform eller trappeheis kan store bygningsmessige kostnader falle på huseier eller bruker. Eksempler på dette kan være: 

 • byggesaksbehandling (inkludert gebyr) hvis det er påkrevd 
 • støpt fundament med varmekabler og isolasjon for løfteplattform eller trappeheis
 • strøm til varmekabler og løfteplattform eller trappeheis
 • andre bygningsmessige arbeider (for eksempel tak, vegger, ombygging av inngangsparti og annet)

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for å avklare om det ønskes henvisning eller søknad når kjørerampe ikke kan benyttes.  

 • Husk å legge ved tilleggsskjema 
 • Husk å sende inn gode fargebilder som illustrerer situasjonen

Tilrettelegging med hjelpemidler 

NAV Hjelpemiddelsentral anbefaler denne prioriteringen: 

 1. Tilskudd istedenfor hjelpemiddel
  Fordeler: Varig løsning, passer alle, tilpasset utseende, verdiøkning av bolig.
  Ulemper: Mulig økonomisk belastning for bruker, ressurskrevende, kan ta tid. 
 2.  Kjørerampe
  Fordeler: Virker alltid, dekker fremtidig behov, raskt å montere. 
  Ulemper: Kan bli stor og lang. 
 3. Løfteplattform 
  Fordeler: Kompakt, arealeffektiv 
  Ulemper: Kan stoppe under bruk, værutsatt, store utgifter for bruker, kan ikke benyttes ved brann. 
 4. Trappeheis 
  Fordeler: Kan benyttes der det ikke finnes andre alternativ. 
  Ulemper: Meget følsom for vær, usikker i drift, kan gi problemer ved brann og behov for rømning, bygningsmessige arbeider som bruker må dekke selv. 

Adkomst til nødvendige rom i boligen 

Folketrygden har et ansvar for å tilrettelegge for adkomst til stue, kjøkken, bad, og soverom.   

Ved å bygge om eller bygge på, slik at nødvendige rom blir på ett plan, oppnås en varig og god løsning. Her kan tilskuddsordning benyttes når vilkårene for det er til stede.  

Enkel tilrettelegging 

 • Håndløpere på begge sider i trappeløpet 
 • God støtte ved start og slutt av trapp 
 • God belysning 
 • Sklisikkert underlag 
 • Kontraster – merke øverste og nederste trinn 
 • Fjerne hindringer og snublefeller som tepper, dørstokker, dører, møbler og andre løse gjenstander 

Tilrettelegging i trapp med hjelpemidler 

Støttesystem i trapp 

Støttesystem ved trappegang må plasseres på veggsiden (ytterløp) av trapp. For å sikre trygg av- og påstigning behøves minimum 50 cm vegg fra trappeavslutning oppe og tilsvarende 30 cm vegg foran trapp nede. Dette for å komme inn på gulv før man må slå sammen håndtaket. Hvis dette ikke er mulig å oppnå, må det vurderes om dette er et hensiktsmessig hjelpemiddel. 

Fordeler: Forbedret støtte i forhold til ordinært rekkverk. 

Ulemper: Stiller krav til bruker i forhold til kognisjon, grepsstyrke og gangfunksjon. Bruker bør ha et stabilt sykdomsbilde og ikke stor variasjon i form fra dag til dag. 

Trappeheis med sete 

Trappeheis med sete kan plasseres på både innerløp og ytterløp i trappen.   

Fordeler: Enkel i bruk, lite kostnader for bruker, driftssikkert, små bygningsmessige endringer.  

Ulemper: Krever forflytning fra sete til sete ved av- og påstigning, kun én størrelse på setet med lite muligheter for tilpassing, skal ikke benyttes ved brann.  

Trappeheis med plattform 

Ved svingtrapp kan denne løsningen bare plasseres på innerløp av trapp.  

Fordeler: Færre forflytninger, kan leveres i forskjellige plattformstørrelser.

Ulemper: Kan medføre store bygningsmessige endringer, skal ikke benyttes ved brann, passer sjelden i private boliger, vanskelig i bruk.

Løfteplattform med sjakt 

Fordeler: Gir god tilgang til to etasjer 

Ulemper: Skal ikke benyttes ved brann, betjening krever god kognitiv funksjon eller bistand fra andre, krever omfattende bygningsmessige endringer som må bekostes av bruker. 

Flere løsninger

Bilder og tegninger

For å vurdere riktig hjelpemiddel eller tilrettelegging av en bolig er det nødvendig med gode, tydelige bilder og presise målsatte tegninger.

Generelle tips

 • Ta mange bilder
 • Både avstands- og nærbilder (for å vise helheten, omgivelsene og detaljer)
 • Finn riktig vinkel (sett deg for eksempel ned på huk eller stå på en stol)
 • Sørg for at det du vil ta bilde av er skarpt
 • Unngå å ta bilder av personer eller annet som identifiserer personen

Eksempler – adkomst ute

Sjekkliste for adkomst ute

 • Avstandsbilde hele huset fra ulike vinkler
 • Avstandsbilder av hele utearealet
 • Mot dør fra garasje eller biloppstillingsplass
 • Ut av dør mot oppkjørsel og garasje
 • Topografi og stigning i terrenget
 • Hindringer som søyler og trær
 • Hele inngangspartiet med trapp
 • Selvforklarende bilder
 • Nærbilder av detaljer, spesielt det som ikke kommer frem av målsatt skisse
 • Utstikkere og fremmedelementer, for eksempel et rør langs en vegg
 • Vinduer
 • Dører
 • Alt som kan være av betydning for monteringen

Tips: Se også huskeliste for rampe for å lage målsatt tegning.

Eksempler – heisløsning i trapp

Sjekkliste for heisløsning i trapp

 • Bruk vidvinkel hvis mulig
 • Bilder av hele trappeløpet, ett eller flere bilder for å få med hele
 • Avslutning trapp nede og oppe
 • Hindringer i trappeløpet, utstikkere og fremmedelementer
 • Nærbilder av detaljer, spesielt det som ikke kommer frem av målsatt skisse
 • Delvis nedsenket tak eller skråtak

Tips: Se også huskeliste for innendørs trappeheis med sete for å lage målsatt tegning.