Spesialutstyr

Spesialutstyr er utstyr som ikke kan bestilles med bilen fra fabrikk eller billeverandør, det vil si utstyr som bilombygger monterer. Eksempel på spesialutstyr er rampe, rattkule, håndbetjent gass/brems og spesialstyring. 

Spesialutstyr versus fabrikkmontert utstyr 

Dette er et eksempel på originalt bilsete versus spesialsete:  

Dersom det originale bilsetet er hensiktsmessig for personen dekker ikke NAV et spesialsete. I dag leveres mange biler med elektrisk setejustering og komfortsete kan ofte bestilles som ekstrautstyr. Originalseter i nye biler har airbag, noe spesialseter ikke har. Statens vegvesen krever søknad om dispensasjon ved montering av spesialseter i bil. Dispensasjonen må begrunnes medisinsk og med at originalseter ikke dekker personens behov. Tilpassede puter som enkelt festes til originalt bilsete kan løse noen utfordringer med sittestillingen og være et alternativ til et spesialsete. 

Vurdering av spesialutstyr må ses på parallelt med vurdering av bil og øvrig tilpassing. Ikke alt spesialutstyr lar seg montere i alle biler og i kombinasjon med annet utstyr. 

Gjenbruk av spesialutstyr 

Bilrådgiver må alltid vurdere om det finnes spesialutstyr som kan gjenbrukes før nytt utstyr bestilles. Det er fagpersoner ved bilsenteret som foretar denne vurderingen. Spesialutstyret som skal gjenbrukes skal ha blitt oppbevart forsvarlig. Nødvendig service, vask og rens gjennomføres før utlevering til ny person. 

Nytt spesialutstyr 

Reparasjoner på spesialutstyr dekkes der utstyret er bestilt av NAV og montert av godkjent bilombygger. Hvis en person bestiller og får montert spesialutstyret selv, vil NAV ikke kunne refundere utgiftene til utstyret, monteringen og framtidige reparasjoner.

Spesialutstyr i leasingbil 

Alle personer med nedsatt funksjonsevne, har rett til spesialutstyr i bil, så lenge dette er nødvendig og hensiktsmessig. Dette med bakgrunn i at personen skal få mulighet til å delta i arbeidslivet eller aktiviteter i dagliglivet. 

Det er i de senere år blitt mer vanlig å lease bil. Selv om man velger å lease bil har man fortsatt krav på spesialutstyr fra NAV, så lenge det er et behov for tilrettelegging.  

Dersom en person har behov for å søke om spesialutstyr i leasingbil er hovedregelen at stønadsperioden for spesialutstyr er 11 år. Leasingavtaler gjelder ofte for en kortere periode enn dette. Om man bytter bil i løpet av de 11 årene, må bruker selv bekoste overflytting av utstyr til ny bil. Bruker står ansvarlig for eventuelle skader i bilen som spesialutstyret har medført.  

Videre gjelder følgende vilkår: 

  • Bilen disponeres faktisk av personen med funksjonsnedsettelsen, og benyttes til å dekke personens transportbehov 
  • Leasingselskapet har godkjent innmontering av spesialutstyr 

Nødprosedyrer  

Ansvaret for en bilfører er det samme, enten du har bil som du har kjøpt selv, eller du har fått stønad til bil fra NAV. 

Har du spesialutstyr med egne nødprosedyrer?  

Når bilen er ferdig tilpasset, gjennomgår bilombygger nødprosedyrene med deg. Du får også med deg bruksanvisninger på alt spesialutstyr som er montert i bilen. Som bilfører har du ansvar for å sette deg inn i prosedyrene slik at du vet hva du skal gjøre dersom uhellet er ute. I stressede situasjoner kan det være vanskelig å huske detaljerte prosedyrer. Ha derfor alltid bruksanvisningene lett tilgjengelig i bilen.  

Øv på prosedyrene og på å instruere andre 

Det kan være lurt å øve på prosedyrene. Du er skipper på egen skute, og er den som har ansvar for å fortelle andre hvordan de skal håndtere utstyret du har i bilen.

Veihjelp og reparasjon av spesialutstyr

I gruppe 2 biler blir bruker pålagt å ha full kasko på bilen. Inkludert i dette er veihjelp.

Veihjelp fungerer slik at dersom eier/bruker har problem relatert til bil og eventuelt utstyr som er montert i bilen skal de melde dette til sitt forsikringsselskap enten direkte eller gjennom å ringe selskapet som har assistansen for dem. De vil komme og forsøke å få bilen og eller utstyret til å fungere. Dersom det ikke blir løst, blir kjøretøyet fraktet til nærmeste originalverksted for bil. Hvis det er spesialutstyret som er problemet er det fortsatt ikke alle selskap som drar til nærmeste bilombygger, men til originalverksted. 

NAV er ansvarlig for reparasjoner av spesialutstyret. Du kan ta direkte kontakt med bilombygger ved behov for reparasjon av spesialutstyr.