Hvem gjør hva?

Den som søker om bil eller spesialutstyr har en sentral og aktiv rolle i mange av fasene i formidlingsprosessen. Den viktigste samarbeidspartneren, i tillegg til bilrådgiver, er som regel lokal ergoterapeut eller fysioterapeut.

I videoen er bilformidlingen vist gjennom historien om Daniel. Videoen gir ikke en eksakt beskrivelse av formidlingsprosessen i hver enkelt sak, men er et eksempel som synliggjør aktuelle steg. Daniel har fått stønad fra NAV til spesialtilpasset kassebil som han skal kjøre selv.

Søkerens ansvar

 • Innhente nødvendige vedlegg til søknaden
  • Legeerklæring (inkludert helsekrav til førerkort. Denne kan ikke være mer enn tre måneder gammel)
  • Dokumentasjon (beskrivelse av vei, strø- og brøyteforhold og kart med topografi) fra teknisk etat i kommunen dersom det søkes om bil med firehjulstrekk
  • Tilleggsskjema bil (NAV 10-07.43)
 • Fylle ut søknadsskjema (se www.nav.no/bil)
 • Betale forsikring og trafikkforsikringsavgift (årsavgift). Les om veihjelp og reparasjon av spesialutstyr.
 • Følge servicer
 • Møte til avtaler for Periodisk ettersyn
 • Generelt vedlikehold 

Ergo-/fysioterapeutens rolle

 • Foreta en funksjonsvurdering som dokumenteres i tilleggsskjemaet for bil (NAV 10-07.43)
 • Delta på utprøving av bil og/eller spesialutstyr ved behov
 • Bistå søkeren med oppfølging av blant annet rullestol som skal fraktes med i bilen
 • Følge opp bilsaken dersom behov endres

NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr. NAV Bilsenter er lokalisert ved fem ulike hjelpemiddelsentraler. Det enkelte bilsenter behandler alle søknader innen sitt geografiske område. Hvert bilsenter er tverrfaglig sammensatt av saksbehandlere, ergo- og fysioterapeuter, tekniske rådgivere og innkjøpere.  

Når en bruker får innvilget søknaden sin, er bilsenteret ansvarlig for å  

 • kartlegge stønadsmottakerens behov 
 • bestille bil og utstyr 
 • følge opp saken både underveis i prosessen og etter utlevering 

Utprøving ved NAV Bilsenter 

Brukere som får innvilget støtte til bil eller spesialutstyr blir kalt inn til utprøving ved NAV Bilsenter. Bilsenteret kaller også inn til funksjonsvurdering av brukere som en del av behandlingen av søknaden i saker der det er uklart om brukeren fyller vilkårene for å få støtte. 

Utprøvingen består av en kartleggingssamtale og en praktisk utprøving av bil og spesialutstyr. Bilsenteret har egen bilhall med en eller flere demonstrasjonsbiler og et utvalg spesialutstyr. Utprøvingen munner ut i en skriftlig rapport som danner grunnlag for det endelige vedtaket om bil og spesialutstyr.  

Bilformidlingsprosessen

Prosessen i en bilsak er i hovedsak lik formidlingsprosessen for andre hjelpemidler. 

Omtrent slik vil prosessen i en bilsak være:

 1. Praktisk problem og søknad
  Når praktiske problemer relatert til bil/bilkjøring avdekkes må det sendes inn en søknad om bil og/eller spesialutstyr.
 2. Utredning av totalsituasjon
  Bilsenteret vurderer informasjonen i søknaden, inkludert legeerklæring og funksjonsvurdering fra ergo-/fysioterapeut. Dersom kravene innfris, mottar søkeren et foreløpig vedtak.
 3. Utprøving, vurdering og valg
  Søker innkalles til et møte hvor det gjennomføres en kartleggingssamtale og en vurdering av funksjon gjennom blant annet praktisk utprøving. Gjenbruksbil og gjenbrukt utstyr vurderes. Bilrådgiverens anbefaling av bil og spesialutstyr danner grunnlag for et endelig vedtak.
 4. Vedtak, anskaffelse og bestilling
  Et vedtaksbrev vil bli sendt ut. Dette må signeres og returneres til NAV Bilsenter. NAV bestiller bil fra bilforhandler, eventuelt igangsetter prosess for klargjøring av gjenbruksbil. Det innhentes pristilbud på ombygging fra bilombyggere i aktuell region.
 5. Montering, ombygging og tilpassing
  Bilombygger starter ombyggingen når de har mottatt bilen fra billeverandør eller fra NAV (gjenbruksbil). Søker blir kalt inn til et byggemøte for å se nærmere på plassering av spesialutstyr. Bilrådgiver fra NAV Bilsenter deltar i alle saker hvor det er montert kjøreteknisk utstyr. I saker med avansert kjøreteknisk utstyr er det ofte flere byggemøter.
 6. Veiledning og opplæring
  Opplæring i håndtering av spesialutstyret gjøres av bilombygger. Ferdig ombygget bil skal være trygg og funksjonell. Trafikklærer kontaktes ved behov.
 7. Oppfølging og tilbakemelding
  NAV Bilsenter ønsker tilbakemelding på om bil og løsning fungerer i hverdagen. I saker med spesialtilpasset gruppe 2 bil gjennomføres en skriftlig eller muntlig oppfølging cirka tre måneder etter at bilen er utlevert. Dette gjøres også dersom det har blitt montert kjøreteknisk spesialutstyr i privatfinansiert bil.
 8. Justering og ettertilpassing
  Nødvendige justeringer i løpet av de første seks måneder etter overlevering inngår i bilombyggingen. Ved behov for ettertilpassing eller hvis nye behov har oppstått, må det sendes søknad som beskriver det endringene.
 9. Reparasjoner
  Dersom spesialutstyr må repareres kontaktes bilombygger. Dersom saken er tilknyttet Bilsenter Nord-Norge skal bilsenteret først kontaktes. Ved reparasjon av bilen eller fabrikkmontert utstyr tar bileier kontakt med bilforhandler.
 10. Service og periodisk vedlikehold
  Periodisk ettersyn omfatter nødvendig kontroll, programvareoppdateringer og service av den ombygde bilen. Tidspunkt for ettersyn står i dokumentasjonen som leveres med bilen. Bilombygger kaller inn bileier. Bileier har ansvar for å følge opp nødvendig service utover dette.

Trafikkskole

NAV Bilsenter samarbeider med trafikkskoler. Der det er behov benyttes en trafikkskole i kartleggingen av hensiktsmessig løsning og ved tilvenning til kjøreteknisk utstyr. Det anbefales tilvenningstimer når det monteres kjøreteknisk utstyr. Lokal trafikkskole kan benyttes. Opplæring i bruk av spesialutstyr dekkes av NAV. Sikkerhetskurs på bane kan også være en del av tilvenningstimene. På denne nettsiden kan man finne trafikkskoler som har erfaring med brukere med funksjonsnedsettelse: www.atl.no 

Bilombygger

NAV Bilsenter benytter godkjente bilombygger som bygger inn nødvendige løsninger i bilen. Hver bilsak må ut på anbud, og det er etter gjennomført anbudskonkurranser at valg av bilombygger blir gjort. Personen får beskjed fra NAV om hvilken ombygger som har fått oppdraget.  

Når bilen er under ombygging hos bilombygger, blir personen innkalt til en utprøving for å se nærmere på plassering av spesialutstyret. Ombygger skal gi opplæring i bruk av alt det spesialutstyret de har montert i bilen. Opplæring i bruk av heis, nødutløsning av elektriske fester til rullestol, og bruk av stroppeutstyr, er blant det bileieren (og eller pårørende/verge) skal ha opplæring i. Justeringer og ettertilpassing på spesialutstyret gjennomføres ved behov.

Bil må teknisk godkjennes av Statens Vegvesen etter ferdig ombygging. Behov for reparasjoner av spesialutstyret meldes inn til bilombygger (bortsett fra ved Bilsenter Nord-Norge).