Sykler med hjelpemotor

Det å ha og betjene en sykkel med hjelpemotor stiller krav til både kunnskap og ferdigheter.

Før du søker

Å bruke sykkel med hjelpemotor er ikke risikofritt. Det er viktig at du setter deg inn i rett bruk og hva du selv har ansvar for før du søker om sykkel med hjelpemotor eller hjelpemotor til eksisterende sykkel.

Faktorer som kan øke faren for ulykke
Nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjon kan øke faren for ulykker. Dersom du er usikker på hvordan du vil håndtere en sykkel med hjelpemotor bør du rådføre deg med din fastlege eller din lokale ergo- eller fysioterapeut.

Spesielt for tandemsykler
Tandemsykkel skal kun benyttes av personer som har fått opplæring i bruk av sykkelen. Dette er viktig for å unngå farlige situasjoner og skader.

Brukerens ansvar

 • Kjenne til trafikkregler for syklister (vegvesen.no)
 • Kjenne til krav til sykkelen (vegvesen.no)
 • Kontakte kommunen dersom behovet endrer seg
  For eksempel ved endring i omgivelser, din funksjon, vekst eller vektøkning.
 • Oppbevaring
  Forsvarlig oppbevaring og låsing av sykkel. Sykkelen bør oppbevares under tak.
 • Vedlikehold
  Vanlig vedlikehold som vask og smøring av kjede og vaiere.
 • Lading av sykkelen
  Batteriet bør lades når sykkelen ikke er i bruk, helst innendørs. Om vinteren bør batteriet stå til lading hver 2-3 måned. Se bruksanvisningen (som du finner i Hjelpemiddeldatabasen under rammeavtalen for sykler) for detaljer om lading.
 • Vurdere behov for egnet forsikring
  Du kan bli erstatningspliktig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med utlånt sykkel. Den som skal bruke sykkelen må selv innhente informasjon om egnet forsikring som dekker ansvar ved erstatningskrav hvis uhell skulle inntreffe. Ved tyveri av sykkel eller sykkeldeler må bruker melde tyveriet til politiet og sende kopi av anmeldelsen til hjelpemiddelsentralen. NAV er selvassurandør i slike saker.

Kommunens ansvar

 • Kartlegge brukerens funksjon og behov (også ved endringer)
 • Gi brukeren opplæring i bruk av sykkelen
 • Sikre at brukeren er kjent med rutiner for vedlikehold og oppbevaring
 • Sørge for at sykkelen er tilpasset brukeren

Vurdering av funksjon

I dokumentet “Vurdering av funksjon for bruk av sykkel med hjelpemotor” (Word) finner du

 • praktiske opplysninger som bør være med i en søknad
 • tips til kartlegging av funksjon
 • oversikt over aktiviteter som utføres ved håndtering av sykkel

Hele eller deler av dokumentet kan benyttes som utgangspunkt for

 • en kartleggingssamtale
 • en sjekkliste til bruker
 • informasjon til pårørende
 • eller slik du selv måtte ønske

Det er ikke påkrevet å benytte dokumentet som vedlegg til søknaden, men det anbefales å beskrive punktene fra dokumentet i søknaden. Om du ønsker å levere dokumentet med søknaden, kan det fylles ut på pc-en for så å skrives ut.

Ferdigheter i trafikk
Når et hjelpemiddel skal benyttes i samhandling med andre i trafikken, er det spesielt viktig å reflektere rundt problemstillinger som kan oppstå. Selv om fysisk funksjon er tilstrekkelig til å betjene sykkelen, er det ikke sikkert ferdsel i et komplekst og uforutsigbart trafikkbilde kan håndteres på en god og trygg måte.

Psykolog Per-Ola Rike holdt i 2015 en forelesning om hvilke kognitive utfordringer som er kritiske ved bruk av elektrisk rullestol. Innholdet har mange paralleller til bruk av sykkel med hjelpemotor og er fremdeles aktuelt. Forelesningen varer i 16 minutter.  

Rammeavtalen om sykler
Trenger du informasjon om hvilke sykler som er på rammeavtale? I Hjelpemiddeldatabasen finner du informasjon om rammeavtalen. Under «Poster» finner du en oversikt over hvilke poster som innbefatter sykler med hjelpemotor. Du finner også produktoversikter med bilder, brosjyrer og bruksanvisninger til syklene som er på rammeavtale.

Leverandørene har laget videoer som presenterer syklene på rammeavtalen.

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral dersom du har spørsmål om rammeavtalen eller produktene på rammeavtalen.

Opplæring og oppfølging

Flekkefjord kommune har tipset Kunnskapsbanken om at de har laget et skjema/sjekkliste for å dokumentere og sikre god opplæring og oppfølging av sykler. Hele eller deler av skjemaet/sjekklisten kan være nyttig også for andre kommuner som ikke har en løsning for dette. Takk til Flekkefjord kommune for at de vil dele!