Kartlegging og valg av stol

Behov og forutsetninger

Valg av stol må gjøres ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. Det innebærer at hver bruker har sine spesielle krav til hvordan rullestolen skal være utstyrt og tilpasset for at den skal fungere bra. Alle krav kan ikke alltid oppfylles i en og samme stol. Ønsker om små dimensjoner på stolen, lav vekt og enkel sammenslåing kommer ofte i konflikt med egenskaper som god stabilitet og høy sittekomfort. Da kan det være nødvendig å finne frem til hvilke behov som er de viktigste. I noen tilfeller kan det være aktuelt med flere rullestoler, for eksempel en rullestol til innebruk og en til utebruk.

Det er mye å ta hensyn til ved valg av en rullestol. En rullestol brukes både til å komme seg frem med og til å sitte godt i. For å få et godt grunnlag for å velge riktig rullestol må det gjøres en grundig kartlegging av brukers funksjon, bruksområde, transport av rullestol samt forflytting til og fra rullestol. Grundig kjennskap til den enkelte brukerens behov er avgjørende for å kunne finne frem til best mulige løsninger. Det samme gjelder kunnskap om rullestoler, utstyr og tilpasningsmuligheter.

Det må kartlegges hvordan forflytningsbehovet skal dekkes både inne og ute, og vurderes om det skal løses med manuell eller elektrisk rullestol. I formidlingsprosessen må behovene utredes sammen med brukeren og andre, for eksempel pårørende og fagpersonell. Rullestolen må prøves ut og tilpasses, og brukeren må få opplæring i hvordan rullestolen fungerer.

Det er viktig at rullestol, bolig, bilkjøring og andre transportordninger ses i sammenheng for at brukeren skal komme frem til en tilfredsstillende løsning på sitt forflytningsbehov.

Tilleggsskjema for manuell rullestol (T04)

Tilleggsskjemaet for manuell rullestol (T04) er et nyttig verktøy for å kartlegge hvilke forventninger en har til den manuelle rullestolen og det fysiske miljøet den skal brukes i.

Informasjonen i skjemaet må sendes inn hver gang ved både søknad, bytte og hjelp til vurdering og utprøving. Skjemaet gir viktig informasjon for NAV Hjelpemiddelsentral som ofte ikke har møtt brukeren, men som må danne seg et bilde på bakgrunn av informasjonen som blir gitt via skjemaet for å gjøre et godt valg av rullestol og utstyr til stolen.

Tilleggskjemaet er integrert i skjemaveiviseren for bevegelse på nav.no.

Kroppsmål

Alle kroppsmål som blir etterspurt er viktig å få med på skjemaet, også vekt og totalhøyde på personen. Informasjonen er til hjelp for å kunne se for seg personen som det gjelder og finne riktig løsning.

Betjening

Hvordan stolen skal kjøres påvirker hvilken type stol en skal velge, hvilket utstyr den skal ha og hvordan den skal tilpasses.

Aktivstoler betjenes som oftest med begge hender, og av brukere som er gode til å manøvrere.

Allroundstol blir ofte benyttet som transportrullestol, avlastningsstol, kjørt selv eller av ledsager. Denne stolen blir ofte benyttet til de som i hovedsak er aktive inne i egen leilighet og ikke så lange strekninger innendørs. I tillegg også kjøring ute på lett tilgjengelige flater.

Komfortstol blir oftest benyttet i de situasjonene hvor bruker ikke klarer å kjøre selv, hvor forflytningen av andre er det primære. Bruker blir ofte sittende i samme stol over veldig lang tid, og har derfor behov for en stol hvor det er mulig å endre sittestilling med funksjoner i stolen.

Forflytning og omgivelser

Dette har en påvirkning i forhold til hvordan utformingen av stolen kan være, og kanskje bør være.

Forflytning

Forflytning til og fra stolen er vesentlig for valg av stol. Blir det benyttet personløfter, hva slags type personløfter? Er det annen måte vedkommende forflytter seg, er det selvstendig? Hvilke egenskaper må stolen ha for å imøtekomme denne forflytningen? Forflytning kan for eksempel påvirke hvilken setehøyde stolen skal ha, eller om man trenger en rullestol med avtagbare benstøtter.

Omgivelsene

Det må gjøres en kartlegging av miljøet som rullestolen skal brukes i, og vurderes om det er behov for å tilrettelegge bolig, skole eller arbeidsplass for fremkommelighet. Også det sosiale miljøet bør trekkes inn i vurderingen, da det kan være flere «brukere» av rullestolen, både pårørende, venner og personale i en institusjon.

Det er viktig å tilrettelegge i boligen slik at det blir plass til en rullestol. Det kan være å ommøblere, fjerne møbler og tepper og på denne måten gjøre det mer fremkommelig for en rullestol i huset. For noen kan det være vanskelig å gjøre, men det er i mange tilfeller nødvendig for at akkurat den stolen som den enkelte faktisk har behov for, kan benyttes.

Testbane for rullestoler utenfor NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Testbanen for rullestoler utenfor NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Prioritering

Det er ikke mulig å få inn egenskaper som en komfortrullestol har i en aktivrullestol. Derfor er det viktig å kunne prioritere og eventuelt se om det er behov for flere forskjellige typer rullestoler.

Kartlegging av dette betyr å kunne prioritere egenskapene til stolen. Hva er det viktigste? Hva er det aller mest behov for? Det kan for enkelte være riktig å ha to forskjellige stoler, ut fra hvilke bruksområder stolen skal dekke.

Nedenfor er det oppsummert noen tips for å kunne skille mellom stolenes egenskaper opp mot egenaktiviteten til bruker av stolen.

Aktivstol
Meget høy evne for egenaktivitet. Bruker kan eventuelt oppnå mer egenaktivitet som følge av trening i stolen.

Allroundstol
Varierende evne for egenaktivitet. Det er viktig at stolen er riktig innstilt med sete, rygg og tippepunkt, for å bevare den egenaktiviteten som bruker av stol har, og for å gjøre det lettere å kjøre stolen som ledsager.

Komfortstol
Her er det liten eller ingen grad av evne for egenaktivitet. Stolen er tung, og er heller ikke ment til å være for egenkjøring. Den som har behov for å endre sittestilling i løpet av dagen sittende i samme stol, er den typiske bruker av komfortrullestol.