Sikkerhet

Hvert år skjer det ulykker eller nestenulykker der elektrisk rullestol er involvert. Mange av ulykkene skyldes brukerfeil og manglende oppfølging.

Gå direkte til innholdet:

Opplæring gir økt sikkerhet 

Alle elektriske rullestoler har et begrenset bruksområde. Hvis rullestolen benyttes i andre områder enn den er laget for, kan dette føre til farlige situasjoner. 

For å unngå uhell eller farlige situasjoner er det derfor viktig at rullestolbruker og/eller ledsager har fått god opplæring og har de nødvendige forutsetningene for å mestre omgivelsene.

Du må alltid vurdere risiko, både i kartleggingsfasen og under opplæring av rullestolbruker. Risikoen ved bruk av elektrisk rullestol må blant annet vurderes utfra disse faktorene:  

 • Rullestolbrukerens funksjon  
 • Omgivelsene bruker skal ferdes i  
 • Typen elektrisk rullestol som skal benyttes 

Risikovurdering nærmiljø:

Risikovurdering trafikkert miljø:

Vedlikehold 

Dårlig vedlikehold øker faren for ulykker og skader ved bruk av hjelpemiddelet. For eksempel er lufttrykk i dekk viktig for retningsstabilitet og kjørelengde. For de som har elektrisk feste av stolen i bil er lufttrykket viktig for å være sikker på at en får kjørt tilstrekkelig inn i bilfestet slik at dette går i lås. Løse skruer kan føre til at deler faller av.

For at en rullestol skal være holdbar og driftssikker, må den ha jevnlig vedlikehold. Hvem som tar ansvaret for dette må være avklart, og navn på person må oppgis ved søknad på elektrisk rullestol.  I bruksanvisningen som ligger ved stolen står informasjon om hvordan rengjøring og vedlikehold skal gjennomføres. 

Formidleren av rullestolen bør gå gjennom bruksanvisningen sammen med brukeren eller den som er oppnevnt som ansvarlig for vedlikeholdet.

Rus

Selv om rullestolbrukere regnes som gående i henhold til regelverket, frarådes det å kjøre elektrisk rullestol i trafikken når man er beruset.  

Risikoen for å bli skadet i trafikken kan øke når man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Noen reseptbelagte medikamenter kan også påvirke kjøreevnen.  

Ved mistanke om rus, kontakt fastlegen. Fastlegen vil kunne uttale seg om rullestolbruker er skikket til å betjene elektrisk rullestol. 

Alkoholens virkning

Ved alkoholpåvirkning blir risikobevisstheten dårlig. Dermed reduseres oppmerksomheten og en har lettere for å ta sjanser i trafikken. Samtidig blir kjøreferdighetene mye dårligere fordi

 • synsfeltet innsnevres
 • synsskarpheten reduseres
 • reaksjonstiden blir lengre
 • antall feilhandlinger øker
 • bevegelsene blir langsomme og ustø

Risikoen for å bli skadet i trafikken øker til det mangedobbelte når en er påvirket av alkohol.

Melding om uhell og ulykke

Alvorlige hendelser med elektrisk rullestol skal meldes når mennesker ble eller kunne ha blitt alvorlig skadet eller påført dødsfall. Hensikten med å melde er å avdekke mulige feil eller svikt i utstyret.

Både kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å melde om alvorlige hendelser når elektrisk rullestol utlånt gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er involvert.

Dersom du er i tvil om hendelsen trenger å meldes, ber vi om at det blir gjort. Det er produsenten som setter utstyret på markedet som plikter å undersøke om det faktisk var en svikt i utstyret.

Mer om melding om uhell og ulykke på nav.no.

Når brukeren ikke lenger kan ferdes trygt i trafikken 

I noen tilfeller kan kommunen få tilbakemelding fra bruker, pårørende eller andre at det ikke lenger er forsvarlig å benytte utlånt rullestol. Årsaken til dette kan blant annet være kognitive problemer eller rus. Det er kommunen sitt ansvar å ta tak i dette, og opplæringsansvarlig eller en kollega må gå i dialog med bruker.   

Brukere kan få ulike reaksjoner på en slik tilbakemelding. Eksempler på reaksjoner kan være sorg, bekymring eller til og med sinne.  

Tiltak kan være:  

 • Gi mer opplæring, informasjon og trening.   
 • Justere hastighet og følsomhet til et lavere nivå.  
 • Gjøre en avtale med bruker om begrenset område for bruk av rullestolen, eller at bruker alltid må ha med seg ledsager.  
 • Vurdere montering av ledsagerstyring, eventuelt kombinert med brukerstyring  
 • Vurdere om et annet hjelpemiddel kan være mer hensiktsmessig.  
 • Tilbaketrekning av vedtak.