Bruk av elektrisk rullestol

Grundig opplæring i kjøreferdigheter, bruk av elektriske setefunksjoner og tilpasning av den elektriske rullestolen er en viktig del av formidlingsprosessen. God opplæring kan maksimere deltagelse, selvstendighet og komfort samt redusere risikoen for uhell og ulykker. 

For å formidle elektrisk rullestol må du ha gjennomført e-læringskurset om elektriske rullestoler og tatt det praktiske kurset på NAV Hjelpemiddelsentral for å bli godkjent som formidler.

Ved formidling av elektrisk rullestol skal bruker få opplæring som er beskrevet i veileder til opplæringsskjema elektrisk rullestol. Bruker og formidler skal skrive under på at opplæring er gjennomført på eget skjema.

Bruker er i denne sammenheng alle som skal betjene hjelpemiddelet, både den som skal kjøre elektrisk rullestol selv og eventuelt ledsager, assistent, personale i bolig etc.

Det er viktig å legge en plan for systematisk opplæring og oppfølging fra starten av. Det er også viktig å dokumentere og lagre det som blir gjort.

Før praktisk kjøreopplæring

Avklare roller

Før du begynner den praktisk kjøreopplæringen er det lurt å være klar over hvem som har ansvar for hva.

Gjennomgå bruksanvisning

Bruker må informeres om hvilke begrensninger som gjelder for sin rullestol (se bruksanvisningen) og hvilke faremomenter som finnes.

Gjennomgå trafikkregler

En person i elektrisk rullestol betraktes som gående:

Rullestol: Innretning med hjul og/eller belter som er særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert gangevne. Innretningen må ha egenvekt ikke over 250 kg (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 15 km/t. Slik innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2.

Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)

Det betyr at § 19 (Særlige bestemmelser for gående) gjelder for rullestolbrukere:

 1. Gående skal nytte gangveg, fortau eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. eller mulig å gjøre dette, kan gående nytte sykkelveg, sykkelfelt eller kjørebane. Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det.
 2. Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss. Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant. Bestemmelsen i dette nummer gjelder tilsvarende for sykkelveg.
 3. Fører av rullestol som nevnt i § 1 nr. 1 bokstav l må ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt holde god avstand og tilnærmet gangfart.

Les mer om å være gående i trafikken (tryggtrafikk.no)

Tilpasse sitteenheten

En god stabil sittestilling er viktig for å gi de beste forutsetningene for trygg kjøring. Kunnskap om sittestillinger og sitteenhetens ulike muligheter, sammen med kunnskap om brukerens behov, muligheter og begrensninger, danner grunnlaget for tilpasning av rullestolens sitteenhet.  

Sitteenheten må justeres slik at den gir god støtte for sete, rygg, armer og ben. Det må også brukes tid på å finne frem til en sittestilling som gir mulighet til å veksle mellom aktivitet og hvile. Sittestillingen påvirkes av en rekke forhold.  

 • Seteputen må gi tilstrekkelig trykkavlastning og gi bekkenet god stabilitet.
 • Tilpass ryggens vinkel og støtte for bekkenet slik at hodet er i balanse. 
 • Hodet skal hvile på nakkestøtten i en god posisjon. 
 • Tilpass armlenenes høyde/dybde/vinkler slik at de gir god støtte for underarmene.  
 • Tilpass lengden på benstøtten slik at låret hviler lett mot seteputen. 
 • Reguler vinklingen av fotplaten/leggstøtten og hele benstøtten til en god posisjon. 
 • Plasser styreboksens for best mulig kjøreergonomi. 

Hvordan rullestolen er å sitte i må prøves ut over tid, beregne tid for oppfølging. 

Les mer om sittende posisjonering.

Informere om vedlikehold

For at rullestol skal være holdbar og driftsikker, må den ha jevnlig vedlikehold. I bruksanvisning som ligger ved stolen står informasjon om hvordan rengjøring og vedlikehold skal gjennomføres. Formidleren av rullestolen bør gå gjennom denne sammen med brukeren eller den som er ansvarlig for vedlikeholdet.

Informere om batteri og lading

Plassering av ladekontakter på rullestol med motorisert styring
Plassering av ladekontakter på rullestol med motorisert styring

Erfaring viser at den hyppigste årsaken til driftsproblemer med elektriske rullestoler er lading. Batteriene må derfor stelles med omsorg, og lading må skje regelmessig og etter de retningslinjene som leverandøren og hjelpemiddelsentralen har gitt til det enkelte produkt.

Riktig vedlikehold og lading er helt avgjørende for at brukeren skal ha glede av en driftssikker rullestol.

Ladekontakten sitter på ulike steder på ulike stoler. Rullestoler med motorisert styring lades i styreboks, ledsagerstyring eller på understellet.

Frikobling

Vis bruker hvordan rullestolen kan skyves(trilles) ved eventuelle tekniske problemer. For å skyve stolen må motorene deaktiveres ved å presse frihjulsbryterne i «skyve» posisjon. Informasjonen om lokasjon av frihjulsbryter finnes i bruksanvisningen.

Rullestolen må aldri frikobles på skråplan eller under bilkjøring- da kan den begynne å trille.

Frikobling på elektrisk rullestol

Frikoblingen sitter alltid et sted på stolens understell (kan være på en eller to sider, en spak til hver motor).

Nødstopp

Nødstopp på elektrisk rullestol

Ledsagerstyring kan ha en nødstopp plassert på toppen ved betjenningshåndtakene. I en nødsituasjon kan stolen stoppes ved å trykke ned den røde nødstopp-knappen.

Den frigjøres igjen ved å dreie knappen med klokken. Noen rullestoler må slås av og på igjen for å fungere på vanlig måte.

Advare om klemfare

Gjør bruker oppmerksom på klemfare:

 • Mellom sete og understell ved tilt/bruk av seteløft
 • Beina kan falle av fotbrett og komme i klem mellom fotbrett og stol
 • Vær spesielt oppmerksom ved rygging med ledsagerstyring mot vegg med Forus ledsagerstyring. Kjørehåndtakene skal stilles ned før en begynner å rygge.

Ekstra brems

 • Vis bruk av brems på elektrisk rullestol med manuell styring og la bruker betjene denne.
 • Bremsen brukes bare i nødsituasjoner og eventuelt til parkering.
 • Stolen har magnetbrems som automatisk kobler seg på når man slipper gass.

Overflytning til og fra stol

Vis bruker hvordan de skal flytte seg fra rullestol til seng og flytte seg fra rullestol til annen sitteenhet.

Kjøreopplæring

Kjøreopplæring settes sammen etter den enkeltes behov og etter valg av stol. Omfanget av opplæringen og oppfølgingen er avhengig av brukerens behov og muligheter. Det er mer krevende å kjøre rullestol i trafikkerte områder, i ulendt terreng eller steder med mange stimuli. Start derfor trening i rolige omgivelser og på flatt underlag. I det bruker mestrer å kjøre i enklere omgivelser kan det gis mer krevende utfordringer.

Betjening av styreboks og styre/joystick

Gi bruker opplæring i bruk av styring eller kontrollpanelet. Kontrollpanelet består av en styrespak, funksjonsknapper/bryter og skjerm. I tillegg til kontrollpanelet kan noen rullestoler også utstyres med et ekstra kontrollpanel til setet.

Forklare funksjonen av de ulike bryter og skjermbilder, for eksempel av/på-knapp, maksimal hastighet, horn, mode, profiler, varselblinklysene osv.

Sørg også for at bruker øver på og mestrer følgende ferdigheter:

 • Kjøre fremover/bakover
 • Kjøre en lang strekning
 • Svinge 90 grader til høyre og venstre
 • Snu kjøreretning 180 grader til høyre og venstre
 • Bevege rullestolen sideveis
 • Kjøre gjennom passasje
 • Svinge unna hindringer
 • Kjøre opp/ned fortau/bakke
 • Kjøring i skrått terreng

Ved formidling av elektriske rullestoler til utendørs bruk er det, i tillegg til grunnleggende kjøreopplæring, ofte nødvendig med trafikk opplæring for å kunne ferdes trygt sammen med medtrafikanter. Opplæring må være praktisk rettet og tilpasses brukerens læreforutsetninger og trafikkerfaring.

Regulering av fart

Det er viktig at bruker lærer seg å regulere fart etter omgivelsene og terrenget, fordi det kan oppstå ulykker eller uhell ved for høy fart.​

For å bedømme den aktuelle situasjonen er det viktig å være oppmerksom på

 • liten eller stor plass til å manøvrere på​
 • mange eller få andre trafikanter​
 • mørkt eller lyst​
 • glatt eller bart føre​
 • ulendt eller flatt terreng​

Opplæring: Bil og transport 

Elektrisk rullestol i bil 

Rullestolbrukeren skal helst bruke bilens sete. En elektrisk rullestol er ikke konstruert for å brukes som et bilsete, og gir ikke samme grad av sikkerhet som man oppnår med standard bilseter uansett hvor godt den er festet i bilen.

Dersom personen ikke kan forflytte seg mellom rullestolen og bilsetet kan løsningen være å benytte rullestolen som sete i bil.

For å benytte rullestol som bilsete må: 

 • rullestolen ha nakkestøtte
 • rullestolen være kollisjonstestet for bruk i bil
 • rullestolen festes til bilgulvet i kollisjonstestet rullestolfeste, enten med stropper eller et elektrisk feste 
 • karosseriforankret 3-punkt sikkerhetsbelte (bilbelte) benyttes. Hoftebelte i rullestolen er ikke tilstrekkelig.  

Bilrådgiver ved NAV Bilsenter kan gi råd om sikring og utstyr, men bilfører må sette seg inn i hvordan utstyret skal brukes og i tillegg skaffe til veie nødvendig godkjent utstyr utover det som leveres fra NAV. 

Festing av rullestolen som sete i en bil med stropper 

Dersom rullestolen er godkjent til bruk i bil må bruker/pårørende vises plassering av de spesielle sikringspunktene på rammen markert med krok-symboler ved siden av festebøylene. 

Plassering av festene varierer fra stol til stol og må identifiseres i bruksanvisningen.  

Krokene på festestroppene må kun monteres i de 4 festebøylene på rullestolen. Festes krokene andre steder på rullestolen vil det medføre stor risiko og fare for brukeren, og risiko for skader på rullestolen.

Festebøyler på elektrisk rullestol
Festebøyler på rullestolen

Rullestolen må festes til bilgulvet med et kollisjonstestet rullestolfeste, enten med stropper eller et elektrisk feste. Føreren må forsikre at både stropper og festene er godkjent for rullestolens totale vekt og at fester/stropper er brukt som beskrevet i bruksanvisningen. 

Bruk av 3-punkt sikkerhetsbelte 

3-punkt sikkerhetsbelte (bilbelte) må benyttes. Hoftebelte og annet posisjoneringsutstyr i rullestolen er ikke tilstrekkelig. 

Bruk sikkerhetsbelte på følgende måte: 

 • Sett beltet over hoftene så stramt som mulig med en vinkel på mellom 30-75 grader. Benytt så bratt vinkel som mulig. Den andre delen av beltet må plasseres over brystet og skuldrene. 
 • Setebeltet må strammes så mye som mulig og må ikke være vridd.
 • Pass på at rullestoldeler som armlener og hjul ikke forhindrer beltet i å ha kontakt med kroppen. 
Riktig bruk av sikkerhetsbelte på elektrisk rullestol
Riktig bruk av sikkerhetsbelte
Feil bruk av sikkerhetsbelte på elektrisk rullestol
Feil bruk av sikkerhetsbelte

For å unngå skade ved en eventuell kollisjon, må du sikre rullestolens ekstrautstyr til rullestolen eller fjerne det fra rullestolen og sikre det i kjøretøyet.

Transport av rullestolen (uten bruker) 

Løse deler skal tas av når rullestolen transporteres. Lagre disse delene trygt.  

Når rullestolen er inne i kjøretøyet, må den sikres med et ISO 10542-godkjent festesystem som er egnet for vekten av den aktuelle rullestolen, inkludert eventuelt ekstrautstyr  

Når er opplæring gitt?

Når bruker og formidler er enige om at bruker har forstått opplæringen og bruker kan kjøre hensiktsmessig og forsvarlig med rullestolen.
Formidler og bruker skriver under på opplæringsskjema, og skjema arkiveres i kommunen.

Når brukeren ikke får det til

Hvis du er usikker på om bruker kan ferdes sikkert med elektrisk rullestol finnes det flere muligheter:​

 • Gi mer opplæring, informasjon og trening.​
 • Rullestolens hastighet og følsomhet kan justeres ned til et lavere nivå.​
 • Vurder om et annet hjelpemiddel er mer hensiktsmessig.​
 • Gjør en avtale om begrenset område for bruk av rullestolen, eller at bruker alltid må ha med seg ledsager.​
 • Vurder montering av ledsagerstyring, eventuelt kombinert med brukerstyring.