Barnehagealder

Barn med nedsatt funksjonsevne er først og fremst barn. Barnehagen skal legge et godt grunnlag for utvikling og læring. Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Forberedelse til oppstart i barnehage

Barnehageansatte som er godt forberedt, kan bidra til en bedre opplevelse i tilvennings- og oppstartsperioden for barn med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapsdepartementet har laget et temahefte om arbeidet med å legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Å kartlegge i samarbeid med foresatte er viktig, da de kjenner barnet best. Alle arenaer som barnet skal delta på, bør tilrettelegges i god tid før oppstart. Aktuelle arenaer og aktiviteter å vurdere er

  • adkomst til barnehagen ute og inne
  • lekeområdet ute og inne
  • toalett og bad
  • hvile
  • garderobe
  • forflytning
  • på tur
  • tilpassing av barnehagens utstyr
  • kommunikasjon
  • lyd- og lysforhold

Vurder hvilke aktiviteter som er vanskelig å utføre. Kan tilrettelegging med hjelpemidler gjøre det lettere eller skal omgivelsene endres? Å ta del i aktiviteter og å være selvhjulpen er viktig for alle. Hvordan kan barnet utvikle selvstendighet gjennom hverdagsaktiviteter? Hva stimulerer barnets aktivitet og deltakelse?

Barnehager og miljøet for øvrig skal være tilpasset og tilgjengelig for funksjonshemmede. Fordi barnehager regnes som publikumsbygg, stilles det bygningsmessige krav etter plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK 17). Barnehagen skal blant annet sørge for god adkomst ved å tilpasse dørterskler, døråpnere, tilrettelagt toalett og lignende.

Barns hjelpemidler er ofte knyttet til årstider og sesonger. Det er derfor viktig at hjelpemidlene leveres til rett tid. Prøv derfor å være i forkant og kartlegg hva barnet har behov for i kommende sesong. Barn vokser også fort. Tenk fremover og velg fleksible løsninger som kan endres ved behov, også med tanke på barnets diagnose og funksjon.

Koordinering av samarbeid og tiltak

Barn og foreldre skal ofte samarbeide med mange fagpersoner. Barn med sammensatte behov har rett til en individuell plan. Dette kan være til god hjelp når det gjelder planlegging og koordinering av tiltak i hverdagen.

Statped gir informasjon om spesialpedagogisk støtte ved tilrettelegging for utvikling og læring før skolealder og om hvordan vansker kan oppdages i denne utviklingsfasen. Statped har også samlet ideer og tips til lek og læringsressurser for hørselshemmede spesielt egnet for barn i førskolealder.

I følge rammeplanen for barnehager, skal barnehagen legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Utdanningsdirektoratet har samlet noen eksempler på fysisk miljø som er ment å inspirere barnehagene i dette arbeidet.

Noen barnehager har erfaring med universell utforming av det fysiske miljøet og tilrettelegging for aktivitet og samspill i grupper der noen av barna har nedsatt funksjonsevne. Les om hvordan Hammerfestgata barnehage i Oslo lar allmenn- og spesialpedagogikk gå hånd i hånd i barnehagen.

Det er viktig å overføre erfaringene fra tilrettelegging i barnehagen i god tid før barnet begynner på skolen. Ved slike overganger kan «liten tue velte stort lass». Det gjelder å gjennomgå aktivitetene i skolehverdagen slik at tilretteleggingen er klar før skolestart. En sjekkliste ved overganger kan være til nytte.

To små barn på hvert sitt fremkomstmiddel på en grusvei (Foto: colourbox.com)