18 år og myndig

Unge voksne står overfor store endringer i livet. Mange flytter hjemmefra og ønsker å etablere et mer selvstendig liv. For ungdom med funksjonsnedsettelse kan denne overgangen kreve lenger planlegging og grundigere kartlegging av behovene enn for andre.

Hva må man huske på?

Myndighetsalderen er 18 år

Det betyr blant annet at personen selv må ta ansvar for å skrive under på søknader. Foresatte har ikke lenger rett til innsyn i saksdokumenter, og må forholde seg til at alle offentlige instanser har taushetsplikt. Foresatte kan heller ikke opptre som juridisk ansvarlig for sitt eget barn uten fullmakt. For enkelte kan dette bety at det bør oppnevnes en verge. Fastlegen eller Fylkesmannen kan kontaktes for nærmere informasjon.

Nye kontaktpersoner

Ofte får man nye kontaktpersoner å forholde seg til når man blir voksen. Både innenfor hjemmebasert omsorg, hos terapeuter i kommunen, og hos NAV skilles det ofte på brukere over og under 18 år. Man går også fra Barneavdeling til Voksenavdeling på sykehus og i habilitering.

Utdanning, arbeid og økonomi

Som myndig kommer også ansvaret for egen økonomi. Her bør en så tidlig som mulig kartlegge muligheter for utdanning og arbeid. For ungdom med funksjonsnedsettelser kan ulike tilretteleggingstiltak være et alternativ. Nav kan være en viktig samarbeidspart for å kartlegge muligheter og ulike virkemidler i tillegg til karriereveileder på skolen.

Universiteter og høgskoler har et eget rådgivningskontor for studenter med funksjonsnedsettelse. Det vil være viktig å ta kontakt med disse så tidlig som mulig i en søknadsprosess for å få kartlagt hva slags tilbud de har til studenter med behov for tilrettelegging.

Nyttige lenker

Egen bolig

For ungdom med funksjonsnedsettelse vil ofte tilrettelegging av omgivelsene være nødvendig for å kunne fungere godt i egen bolig. Universell utforming bør være et mål når ny bolig skal velges. Les mer på boligsidene.

Ved endring av bosted er det en fordel å ta en ny gjennomgang av hvilken tilrettelegging og hjelpemidler man har behov for. De fleste hjelpemidler kan flyttes over til ny bolig avhengig av boform. Overflødig utstyr skal returneres til NAV Hjelpemiddelsentral. Fastmontert utstyr kan i visse tilfeller beholdes i foreldrehjemmet, men det må søkes om og begrunnes hvorfor det ønskes beholdt. NAV vil fremdeles være ansvarlig for reparasjoner og ettersyn av dette utstyret, men hjelpemidlene blir ikke gjenanskaffet dersom de er utslitt, ødelagt eller ikke kan repareres.

Ung mann i blå arbeidsjakke som måler en planke (Foto: colourbox.com)