En ung og en eldre mann i arbeidsklær på et motorsykkelverksted (foto: colourbox.com)

Arbeidsinkludering av utsatt ungdom

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kompetansefrokost

Onsdag 14. oktober 2020 var det kompetansefrokost med temaet «Arbeidsinkludering av utsatt ungdom».

Foredragsholder og tema

  • Kjetil Frøyland, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet

Marginalisering av utsett ungdom er ei vesentleg utfordring. Unge er generelt utsette på arbeidsmarknaden. Vanskane med å få seg arbeid er endå større for dei unge som har problem med helse, rus, kriminalitet eller anna.

I dette føredraget drøftar Frøyland korleis NAV-rettleiarar, sosialarbeidarar og andre som hjelper utsett ungdom, kan arbeide for å inkludere ungdommane i arbeid. Frøyland diskuterer inkludering i lys av Supported Employment (SE) og kapabilitetstilnærminga. SE har vist seg å vere særs godt eigna for arbeidsinkludering av utsette grupper, og kapabilitetstilnærminga handlar om å auke sjansen til å nå måla sine åleine eller i samspel med andre ved å omdanne ressursar til reelle moglegheiter og levd liv. Innlegget rettar seg til tilsette i NAV, skule og tiltaksapparat som hjelper utsett ungdom i alderen 15-25 år med å finne arbeid.

Om foreleser
Kjetil Frøyland er utdanna sosionom og idéhistorikar og er forskar ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet. Han arbeider med arbeidsmiljø og arbeidsinkludering av utsette grupper, arbeidsretta bistand (NAV) og rusmiddelførebygging i arbeidslivet. Han har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om arbeidsinkludering av utsett ungdom.

Opptak

Last ned presentasjonen til Frøyland.

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.