Utdanning

Råd og veiledning

Hele 15% av studentene har en form for varig funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk) som påvirker gjennomføring av høyere utdanning. Det ble rapportert blant 8 600 studenter på sju ulike læresteder i en læringsmiljøundersøkelse utført av Universell og TNS Gallup i 2012.

Utdanningsinstitusjonene er pålagt å arbeide forebyggende med å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulig studenter i de ordinære løsningene.

Individuell tilrettelegging er hjemlet i universitets- og høgskoleloven § 4-3 og i likestillings- og diskrimineringsloven § 21. Lovkravene gir rammer for dette arbeidet, utdanningsinstitusjonene setter ambisjonsnivå og innhold (fra universell.no).

Tilrettelegging av studieplassen

Hva bør du som student gjøre?

Vet du at du kan få tilrettelegging på studiestedet for å gjennomføre utdanningen din? Har du behov for tilrettelegging av studiesituasjonen eller av fysiske forhold, må du melde fra til studiestedet. Noen studiesteder har egen tilretteleggingstjeneste. Informasjon om dette finner du på studiestedets hjemmeside.

Hva bør/kan studiestedet tilrettelegge for?

Lovverket er noe uklart når det gjelder i hvor stor grad studiestedet har ansvar for individuell tilrettelegging. Det brukes begreper som “mulig”, “egnet” og “rimelig”. Det er derfor viktig å få avklart så tidlig som mulig hvordan studiestedet kan tilrettelegge for dine behov, og om andre instanser bør bistå.

Ved lese- og skrivevansker (dysleksi) bør studiestedet kunne tilrettelegge med egnede undervisningsformer, læremidler og egnede vurderingsformer/ tilrettelagt eksamen.

Noen studiesteder har auditorier som er tilrettelagt med teleslynge.

Noen studiesteder kan være behjelpelig med fast arbeidsplass dersom det er behov for å benytte individuelle hjelpemidler.

Noen studiesteder kan bistå med alternative stoler.

Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med? (eksempler)

Hjelpemiddelsentralen i det fylket studiestedet ligger skal kontaktes ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler.

Ved lese- og skrivevansker

  • Programvare og apper for lese- og skrivestøtte for deg som har dokumentasjon på at du har “spesifikke lese- og skrivevansker” eller “dysleksi”.
  • Råd og veiledning om valg av programvare og apper.

Ved nedsatt hørsel

  • Tekniske hjelpemidler for å kunne høre i undervisning og i samhandling med andre.
  • Kartlegge mulighetene og låne ut nødvendige hjelpemidler.
  • Tegnspråktolk eller skrivetolk (må søkes om når studieplass er bekreftet).

Ved nedsatt syn

  • Kartlegge, prøve og låne ut hjelpemidler.
  • Lese-/sekretærhjelp – NAV dekker lønn, studenten eller studiestedet må finne personen som kan gjøre oppgaven.

Ved fysiske funksjonsnedsettelser
Ta kontakt med ergoterapitjenesten i kommunen der studiestedet er hvis du har varig nedsatt funksjonsevne og behov for individuell tilrettelegging som tekniske hjelpemidler på studiestedet eller i boligen din. De kan hjelpe til med å kartlegge behov og å søke om aktuelle hjelpemidler. Studenter kan også ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen for å drøfte fremgangsmåte.

Ved kognitive utfordringer
Strever du med konsentrasjon, hukommelse og med å organisere studiedagen, kan NAV Hjelpemiddelsentral gi råd og veiledning om strategier og eventuelt bistå med egnet hjelpemiddel.

Tar du utdanning som et tiltak via NAV-kontoret?
Det kan åpne for noen flere tilretteleggingsmuligheter. Rådfør deg med din NAV-veileder eller med rådgiver på hjelpemiddelsentralen.

Andre tips

Mange fagbøker finnes også som lydbøker. Sjekk på Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek (nlb.no).

Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen, på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend fra Lånekassen.

Lenker