Tilretteleggingsplikt

Arbeidsgiver skal organisere arbeidet og legge det til rette slik at arbeidstakerne kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom. 

Arbeidsgivere plikter å legge til rette for alle arbeidstakere: 

  • En generell tilretteleggingsplikt som gjelder alle arbeidstakere 
  • En generell tilretteleggingsplikt som gjelder for den enkelte arbeidstaker 
  • En særskilt tilretteleggingsplikt for de som har redusert arbeidsevne og står i fare for å bli sykemeldt

På arbeidstilsynet.no kan du lese om den generelle tilretteleggingsplikten.

Målet med tilrettelegging er å minske gapet mellom personens forutsetninger og miljøet krav. Det er dette gapet som skaper funksjonshemming.

Universell utforming

Tilrettelegging kan foregå på et generelt nivå, der målet er å utforme et samfunn for alle. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vektlegger universell utforming for å fremme likestilling og mulighet for samfunnsdeltakelse. Universell utforming løser ikke alle individuelle behov, og da kan det være behov for individuell tilrettelegging.

Individuell tilrettelegging

Individuell tilrettelegging kan være avgjørende for at en person kan fungere i jobben. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art.  

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, på arbeidsplass og av arbeidsoppgaver. Dette for å sikre arbeidstakeren kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre (§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere).

Hjelpemidler er én form for individuell tilrettelegging.

Særskilt tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne  

Det er ikke uvanlig at man har ansatte som av ulike årsaker kan ha et særskilt tilretteleggingsbehov for å kunne håndtere arbeidet han eller hun er satt til å gjøre. Dette kan skyldes både helsemessige forhold, med midlertidige eller permanente funksjonsnedsettelser, samt sosiale forhold som må tas hensyn til. I mange tilfeller kan faktisk arbeidstakere med et særskilt tilretteleggingsbehov være like effektive og gjøre en like god jobb som andre ansatte så lenge arbeidsgiver ser den enkelte og er tidlig ute med å vurdere og iverksette tiltak.

Arbeidsgiver har også plikt til å legge til rette dersom arbeidstaker står i fare for å bli sykemeldt, og man skal sammen finne løsninger som kan være midlertidige eller varige, der det er behov for dette.   

Plikten til å legge arbeidet til rette for arbeidstakerne er omfattende. I Arbeidsmiljøloven § 4-6 står det at arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker “så langt det er mulig”.  

Tilretteleggingsplikten går imidlertid ikke så langt at tilrettelegging for én enkelt arbeidstaker går på bekostning av de andre arbeidstakernes arbeidsforhold eller oppgaver, eller slik at arbeidsmiljøet generelt forverres.  

Ved å sørge for en god organisering av arbeidet og generell tilrettelegging for alle på arbeidsplassen, vil behovet for individuell tilrettelegging bli mindre.