Tilrettelegging i arbeid

Det er et sentralt politisk mål at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal være i arbeid.

I NAV er hovedmålet å bidra til at flere kommer i arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral skal sammen med andre i NAV bidra i inkluderingsdugnaden og prioritere innsats for økt deltakelse i arbeid og utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne. NAV Hjelpemiddelsentral har kunnskap om ulik tilrettelegging. Vi kan gi råd, veiledning og opplæring om funksjonelle løsninger på arbeidsplassen for alle med nedsatt funksjonsevne. 

Målet med tilrettelegging er å minske gapet mellom personens forutsetninger og miljøets krav. Det er dette gapet som skaper funksjonshemming.

Tilrettelegging er alle de tiltak man iverksetter i forbindelse med å organisere og utføre arbeidet, utforme arbeidsplassen og arbeidsmiljøet generelt. 

Arbeidsgiveren din skal organisere arbeidet og legge til rette slik at du som arbeidstaker kan være i jobb og være like frisk når du går hjem fra arbeidet som da du kom.

Som arbeidstaker har du en plikt til å medvirke i tilretteleggingsarbeidet slik at du i samarbeid med arbeidsgiver kan finne gode løsninger. 

På arbeidstilsynet.no kan du lese om den generelle tilretteleggingsplikten.

Særskilt tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge arbeidet til rette for deg hvis du har redusert arbeidsevne, eller hvis du underveis i arbeidsforholdet får problemer med å utføre ditt vanlige arbeid på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Dette gjelder både ved midlertidig og varig redusert arbeidsevne. Blir du sykemeldt må arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak for at du skal kunne komme tilbake til jobb.

Arbeidsgiver har også plikt til å legge arbeidet til rette dersom du står i fare for å bli sykmeldt. Du og arbeidsgiver må sammen finne gode midlertidige eller varige løsninger slik at en sykmelding kan unngås så langt det er mulig.

Plikten til å legge arbeidet til rette for arbeidstakerne er omfattende. I Arbeidsmiljøloven § 4-6 står det at arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker “så langt det er mulig”.

Tilretteleggingsplikten går imidlertid ikke så langt at tilrettelegging for én enkelt arbeidstaker går på bekostning av de andre arbeidstakernes arbeidsforhold eller oppgaver, eller slik at arbeidsmiljøet generelt forverres.

Ved å sørge for en god organisering av arbeidet og generell tilrettelegging for alle på arbeidsplassen, vil behovet for individuell tilrettelegging bli mindre.

Individuell tilrettelegging 

Har du nedsatt arbeidsevne kan individuell tilrettelegging på arbeidsplassen være avgjørende for at du skal kunne fungere i jobb. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art.

Som arbeidstaker eller arbeidssøker med funksjonsnedsettelse har du rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at du kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling, utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre. (Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 22. Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere)

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god fysisk, organisatorisk og psykososial tilrettelegging for den enkelte. NAV Hjelpemiddelsentral bistår arbeidstakere, arbeidssøkere, sykemeldte, personer som har arbeidsavklaringspenger, arbeidsgivere og studenter.

På lovdata.no kan du lese om stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet (Folketrygdloven § 10-5).