Støtteordninger

Tilpasningskurs

Er du døv, sterkt tunghørt, blind, moderat svaksynt eller døvblind, kan du få tilpasningskurs. De fleste kursene handler om å lære eller mestre i dagliglivet, mens noen kurs er spesielt rettet mot yrkesaktive. Du kan få sykepenger hvis du må være borte fra arbeidet for å delta på tilpasningskurs. Les mer om tilpasningskurs på nav.no.

Hvor finner du kurs for yrkesaktive?

Døve og sterkt tunghørte kan benytte seg av kurs på Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, utenfor Drammen. De har kurs for yrkesaktive med nedsatt hørsel. Du kan lære om hvordan hørselstapet påvirker taleoppfattelsen din, om fysiske og psykososiale utfordringer, og du kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Se kursoversikten for døve og sterkt tunghørte.

Du kan få tilpasningskurs hvis du er blind eller har så nedsatt syn at du trenger opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål.

Blinde og svaksynte som trenger opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål, kan søke seg til Hurdal syn- og mestringssenter. De tilbyr rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder. Der kan du lære om kompenserende teknikker, synstekniske hjelpemidler og mobilitet. Se kursoversikten for blinde og svaksynte som trenger opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål.

Døvblinde kan få tilpasningskurs på Eikholt senter, utenfor Drammen. De tilbyr ikke egne kurs for yrkesaktive, men tilpasser kursene individuelt. Se kursoversikten for døvblinde.

Arbeids- og utdanningsreiser

Har du varige forflytningsvansker og ikke kan ta offentlig kommunikasjonsmidler eller kjøre selv, til og fra arbeids- eller utdanningssted, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser slik at du kan ta drosje til og fra arbeid eller skole. Les mer om arbeids- og utdanningsreiser på nav.no.

Lese- og sekretærhjelp

Er du blind eller svaksynt, kan du få lese- og sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidsrettet aktivitet. Les mer om lese- og sekretærhjelp på nav.no.

Funksjonsassistanse

Har du en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn kan du få funksjonsassistanse for å være i jobb. Les mer om funksjonsassistanse på nav.no.

Ombygging av maskiner og kjøretøy

Hvis du er i fast arbeid og har en funksjonsnedsettelse eller varige helseutfordringer som medfører at du ikke kan betjene arbeidsmaskiner eller -kjøretøy, kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå med ombygging/ tilrettelegging. Les mer om ombygging av maskiner og kjøretøy på nav.no.