Søke arbeid

Har du en funksjonsnedsettelse og behov for veiledning for å komme deg i jobb, kan du få råd og hjelp fra NAV Hjelpemiddelsentral. Les om vårt tilbud og hvordan vi jobber nedenfor.

Gå direkte til

Yrkes- og arbeidsveiledning

NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr yrkes – og arbeidsveiledning til deg med funksjonsnedsettelse. Fokuset i veiledningen er dine ressurser og utfordringer. Vi har kunnskap om mange funksjonsnedsettelser, og konsekvenser av funksjonsnedsettelsen vurderes opp mot aktuelle yrker og vil være et tema i veiledningen. Vi ser også på fremtidige tilretteleggingsmuligheter og bruk av eventuelle hjelpemidler på arbeidsplassen. Vi kan gi deg informasjon om hva funksjonsnedsettelsen innebærer slik at du selv kan være i stand til å fortelle hva du trenger av tilrettelegging og hvordan dette kan påvirke deg i en arbeidssituasjon. Målet er at du skal bli i stand til å legge en plan for å komme i eller beholde jobb, og finne strategier for å gjennomføre planen.

Yrkes- og arbeidsveiledningen vil kunne variere i tid og utstrekning, fra en enkeltsamtale til flere samtaler over tid.

CV, søknad og intervju

Mange med funksjonsnedsettelser opplever at det er vanskelig å vurdere om og eventuelt når man skal si noe om funksjonsnedsettelsen i en ansettelsesprosess.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 forbyr arbeidsgiver å innhente opplysninger om søkerens funksjonsnedsettelse i ansettelsesprosessen. Innhenting av slike opplysninger er bare lov hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Vi mener at selv om du ikke er forpliktet til å si noe om funksjonsnedsettelsen din, kan det i noen sammenhenger være en fordel. Hvis du for eksempel søker en stilling i staten, skal du ha bedre mulighet til å bli kalt inn til et intervju, dersom du oppgir at du er funksjonshemmet. Trenger du tilrettelegging på et intervju, er det også viktig at arbeidsgiver kjenner behovene dine.

CV

I en CV er det personlige data, utdanning, jobberfaring, annen erfaring som frivillig arbeid og lignende, kurs, språkkunnskaper og IT-kunnskaper som er relevante. Det skal være en kort og konsis oppramsing av hva du har gjort i livet. Her trenger du ikke å nevne funksjonshemmingen din.

Søknad 

Innholdet i jobbsøknaden er viktig. På nettet finner du mange gode tips til hvordan du kan skrive en interessant jobbsøknad.

Intervju

Så lenge funksjonsnedsettelsen ikke hindrer deg i å gjøre jobben din, trenger du ikke å opplyse om dine funksjonshemminger i et intervju. Mange velger allikevel å være åpne om funksjonsnedsettelsen, for å forhindre at det kommer frem på et senere tidspunkt, og at arbeidsgiveren vil reagere på det. 

Det kan være et tips å ikke snakke om funksjonsnedsettelsen i første samtale med arbeidsgiver, da skal du overbevise arbeidsgiver om at du er rett person for jobben. I andre samtale eller når dere skal snakke om arbeidsvilkårene kan det være naturlig å snakke om funksjonsnedsettelsen.

Har du en synlig funksjonsnedsettelse, bør du alltid informere noe under det første intervjuet. Det kan være godt å vite at en arbeidsgiver ikke har lov å spørre om helsen din på eget initiativ. Du er altså ikke forpliktet til å svare på spørsmål om helsen din. Hvis du gjør det, kan du si at helsen ikke er til hinder for arbeidet og heller snakke om hvordan du løser arbeidet ditt.

Hvis du trenger en tilrettelagt arbeidsplass, for eksempel fordi du har en fysisk funksjonsnedsettelse, nevner du dette først når dere snakker om arbeidsvilkårene. På det tidspunktet er arbeidsgiveren allerede overbevist om dine evner og ferdigheter, så da vil de ikke se på funksjonshemmingen din som en stor utfordring.

Ikke gå inn på all slags mulige utfordringer som din funksjonshemming gir deg. Fortell kort om hvilken funksjonsnedsettelse du har, og fremhev heller det du faktisk kan gjøre enn det du ikke kan. Vær positiv og trygg på dine kvaliteter som du har å tilby som ansatt.

Det må alltid gjøres individuelle vurderinger på hva som er riktig å si og gjøre når. Trenger du noen å diskutere med, kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral.

Tilrettelegging

Vurdering av behov

Å kartlegge dine behov og muligheter i arbeidslivet er viktig for å kunne gjennomføre en god tilrettelegging. Hos NAV Hjelpemiddelsentral kan dette skje gjennom samtaler, observasjoner og/eller kartleggingsverktøy, samt ved observasjon av dine fysiske omgivelser.

Mange har selv en ide om hvilken tilrettelegging som er nødvendig i jobbsammenheng. I de fleste tilfeller kan det likevel være greit å få bistand av fagpersoner med særskilt kompetanse om tilretteleggingsmuligheter. Det er ikke alltid en selv har oversikt over all tilrettelegging, tiltak og virkemidler som finnes.

Trenger du hjelpemidler eller tips og råd om tilrettelegging, kan du kontakte arbeidsgiveren din eller NAV Hjelpemiddelsentral for å finne ut mer om hvilke løsninger som finnes. Jo mer du vet om dine behov og mulige løsninger, jo raskere kan tilrettelegging skje. Det kan også hende du får vite om muligheter du ikke tenkte på selv. For noen arbeidssøkere vil det være nødvendig å tenke gjennom egen situasjon på nytt når arbeidsoppgaver eller arbeidssted endres, og/eller når funksjonsnedsettelsen endrer seg.

Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med NAV-veiledere, arbeidsgivere, arbeidsmarkedsbedrifter, bedriftshelsetjenester, spesialisthelsetjenesten og mange andre. Alle kan kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for veiledning, tips og råd om tilrettelegging i arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med vurdering av informasjon og medisinske opplysninger som allerede finnes om din funksjonsnedsettelse. Vi utfører supplerende kartlegging gjennom samtaler, observasjoner og besøk på arbeidsplassen.

NAV Hjelpemiddelsentral har også et nasjonalt tilbud om psykologtjenester innen nevropsykologi. Lokal hjelpemiddelsentral, i samråd med psykologene, vurderer behovet for denne tjenesten.

Tilrettelegging

Tilrettelegging kan være av fysisk, organisatorisk eller psykososial art. Under kan du se noen eksempler på de ulike tilretteleggingene. Arbeidsgiver har stor tilretteleggingsplikt for sine ansatte, men det kan være vanskelig for en arbeidsgiver å se hvilken tilrettelegging som er mest hensiktsmessig. Mange arbeidsgivere har en bedriftshelsetjeneste som kan benyttes til å gjøre en slik vurdering. Andre ganger kan rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral bistå. Vi gir da tips og råd om mulig tilrettelegging uavhengig av hvem som har finansieringsansvaret for tilretteleggingen (arbeidsgiver eller NAV).

Organisatorisk tilrettelegging 

Eksempler på dette kan være å justere arbeidsfordelingen, tilby nye eller midlertidige oppgaver, endre tempo, tilpasse arbeidstid, tilby opplæring eller omskolering. Det kan også være justert arbeidstid.

Psykososial tilrettelegging

Dette kan være å gi støtte og oppfølging, sikre verdsetting og inkludering, trygge det sosiale miljøet, tilby kollegastøtte eller styrke holdningene og kulturen. Det kan også være at kolleger og arbeidsgivere trenger informasjon om ressurser og utfordringer ved en funksjonsnedsettelse slik at man sikrer et godt arbeidsmiljø.

Fysisk tilrettelegging

Tekniske hjelpemidler, tilpasning av maskiner, regulering av arbeidshøyde eller heis kan være fysisk tilrettelegging. Det kan også dreie seg om å justere inneklima, endre plassering i lokalene eller endre bygningsmessige forhold.

Det kan hende at arbeidsgiver må gå til innkjøp av et produkt som finnes i ordinær handel, for eksempel et tastatur, en arbeidsstol, hev/senk pult eller lignende. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi tips og råd om egnede produkter.

Er det behov for et produkt som ikke regnes som vanlig å ha på lignende arbeidsplass og det ikke selges i vanlig handel, så kan det være at du kan få produktet som et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral. Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Er du i fast arbeid og har en funksjonsnedsettelse eller varige helseutfordringer som fører til at du ikke kan betjene arbeidsmaskiner eller -kjøretøy, kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå med ombygging/tilrettelegging. Om ombygging av maskiner og kjøretøy på nav.no.

Les også

 • Tilrettelegge for hørselsvansker i arbeid
 • Tiltak og virkemidler i NAV

  Det finnes mange tilskudd og virkemidler i Nav som skal bidra til økt arbeidsdeltakelse hos personer med funksjonsnedsettelser. Nedenfor finner du mulige tiltak og virkemidler.

  Mentor

  Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for å gi deg ekstra bistand for å mestre en jobb eller utdanning.

  Arbeids- og utdanningsreiser

  Har du varige forflytningsvansker og ikke kan ta offentlig kommunikasjonsmidler eller kjøre selv, til og fra arbeids- eller utdanningssted, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser slik at du kan ta drosje til og fra arbeid eller skole.

  Lese- og sekretærhjelp

  Er du blind eller svaksynt, kan du få lese- og sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidsrettet aktivitet. 

  Funksjonsassistanse i arbeidslivet

  Har du en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn kan du få funksjonsassistanse for å være i jobb. 

  Tolking på arbeidsplassen

  Døve, hørselshemmede eller døvblinde kan få tolkehjelp for å kunne utføre arbeidet.

  Inkluderingstilskudd

  Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

  Oppstart på arbeidsplassen

  Er det vurdert at det er behov for hjelpemidler på din nye arbeidsplass, ordnes dette med rådgiver på NAV Hjelpemiddelsentral. Det er viktig å være ute i god tid, slik at det er mulig å få på plass nødvendig utstyr og tilrettelegging til oppstart i ny jobb.

  NAV Hjelpemiddelsentral kan informere arbeidsgiver og kolleger om funksjonsnedsettelsen og hvordan de skal forholde seg til funksjonsnedsettelsen og være gode kolleger.

  Evaluering og oppfølging

  Evaluering av tiltak og utprøvinger som er iverksatt avtales med den enkelte.