Rådgivning og virkemidler

Er du arbeidsgiver og har ansatte med tilretteleggingsbehov, bør du først og fremst etablere en god dialog med den det gjelder og sammen se på hvilke behov som må imøtekommes.

Har dere behov for ekstern hjelp er det flere muligheter, for eksempel

 • bedriftshelsetjeneste (for de som har dette)
 • IA-rådgiver hos NAV
 • rådgiver hos NAV Hjelpemiddelsentral

Tilskudd til ekspertbistand kan også være et nyttig virkemiddel.

Å kartlegge arbeidstakerens tilretteleggingsbehov og muligheter i arbeidslivet er viktig for å kunne gjennomføre en god tilrettelegging. Hos NAV Hjelpemiddelsentral kan dette skje gjennom samtaler, observasjoner og/eller kartleggingsverktøy, samt ved observasjon av fysiske omgivelser på arbeidsstedet.  

Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med NAV-veiledere, arbeidsgivere, arbeidsmarkedsbedrifter, bedriftshelsetjenester, kommunehelsetjenester, spesialisthelsetjenesten og mange andre. Alle kan kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for veiledning, tips og råd om tilrettelegging i arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med

 • vurdering av informasjon
 • vurdering av medisinske opplysninger som allerede finnes
 • informasjon om konsekvenser og muligheter av den ansattes funksjonsnedsettelser
 • vurdering av aktuelle tiltak, sammen med den ansatte og arbeidsgiver

NAV Hjelpemiddelsentral har et nasjonalt tilbud om psykologtjenester innen nevropsykologi. Lokal NAV Hjelpemiddelsentral, i samråd med psykologene, vurderer behovet for denne tjenesten.  

Mange arbeidstakere har selv en ide om hvilken tilrettelegging som er nødvendig i jobbsammenheng. I de fleste tilfeller kan det likevel være greit å få bistand av fagpersoner med tilretteleggingskompetanse. Det er ikke alltid en selv har oversikt over all tilrettelegging, tiltak og virkemidler som finnes.  

Eksempler på saker hvor NAV Hjelpemiddelsentral kan hjelpe

NAV Hjelpemiddelsentral gir veiledning i arbeidslivssaker til personer med

 • synsvansker
 • hørselsvansker
 • fysiske funksjonsvansker
 • kognitive utfordringer
 • lese- og skrivevansker

Arbeidssøkere og arbeidstakere som har behov for tilrettelegging for å komme i jobb eller beholde jobb kan få råd og veiledning. Som et ressurs- og kompetansesenter kan hjelpemiddelsentralen også gi råd og veiledning til arbeidsgivere og andre som trenger bistand med tilrettelegging og oppfølging.

Et godt og tett samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentral og andre enheter i NAV kan være avgjørende for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være yrkesaktive.

Andre tiltak og virkemidler i NAV  

Det finnes mange tilskudd og virkemidler i NAV som skal bidra til økt arbeidsdeltakelse hos personer med funksjonsnedsettelser. Nedenfor finner du mulige tiltak og virkemidler.

Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for å gi personen ekstra bistand for å mestre en jobb eller utdanning.

Arbeids- og utdanningsreiser

En person med varige forflytningsvansker som ikke kan ta offentlig kommunikasjonsmidler eller kjøre selv, til og fra arbeids- eller utdanningssted, kan søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser for å ta drosje til og fra arbeid eller skole.

Lese- og sekretærhjelp

En person som er blind eller svaksynt, kan få lese- og sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for å kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidsrettet aktivitet. 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Gjennom funksjonsassistanse kan personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller blinde/sterkt svaksynte delta i ordinært arbeidsliv. Funksjonsassistenter gir praktisk assistanse på arbeidsplassen og kan være ledsager ved arbeidsreiser.

Tolking på arbeidsplassen

Døve, hørselshemmede eller døvblinde kan få tolkehjelp for å kunne utføre arbeidet.

Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Tilskudd til ekspertbistand

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten kan for eksempel kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren, eller foreta en arbeidsplassvurdering.

Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger. Hjelp fra NAV Hjelpemiddelsentral kan være et eksempel på andre tiltak i denne sammenheng.

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd er en støtteordning hvor NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker i en periode. Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb. Både til private og offentlige virksomheter kan få lønnstilskudd.