Tina (16) er sterkt svaksynt og går på videregående skole

Tina har nettopp begynt på videregående skole. Hun er sterkt svaksynt og har behov for god oppfølging og ulike synshjelpemidler for å fungere godt på skolen.

Om Tina

Som sterkt svaksynt har Tina møtt på noen utfordringer i grunnskolen. Med tett oppfølging av spesialpedagog har hun klart å få gode karakterer. Tina har fått grundig opplæring i bruk av PC og har dermed god IT-kompetanse.

I siste halvdel av niende klasse deltok Tina og foreldrene på et ansvarsgruppemøte sammen med spesialpedagog på skolen, PPT og Statped. Målet for møtet var å planlegge overgangen til videregående skole. Tina hadde selv et ønske om hvilken skole hun ville gå på, basert på avstand og hvor vennene mest sannsynlig skulle søke.  

Illustrasjon: jente med langt, brunt hår og oransje genser

Våren i tiende klasse fikk Tina bekreftet plass på den videregående skolen, og det ble igjen arrangert et ansvarsgruppemøte.

En representant fra den nye skolen deltok på ansvarsgruppemøte, i tillegg til synsrådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral og rådgiver fra fylkeskommunal PPT. Målet for møtet var å få til en god overgang for Tina, slik at hun får en trygg start med forberedte lærere. Hensikten med møtet var i tillegg å sikre at alt av nødvendig synsteknisk utstyr var på plass fra første skoledag.

Tiltak og løsninger

For Tina har det vært avgjørende med god IT-kompetanse for å lykkes i fagene. Hun er fremdeles avhengig av synstekniske hjelpemidler, men i mindre grad enn før. Skolen har tilrettelagt fagene slik at hun stort sett kan benytte egen PC slik at hun selv kan tilpasse skriftstørrelse og kontraster. Hun kobler til en bærbar lese-TV når hun har behov for forstørrelse på avstand eller nært. Tina opplever å ha blitt mer selvstendig, men har fortsatt oppfølging av spesialpedagogisk veileder ved den nye skolen. Som sterkt synshemmet vil Tina bruke mer tid på å komme seg gjennom pensum, men når forholdene er godt tilrettelagt har hun gode forutsetninger for å lykkes.

Hjelpemidler

 • Bærbar lese-TV
 • Grabber, et program for å overføre (som bilder) det som vises på projektor eller smartboard til egen pc
 • Lupe
 • Tastatur med store tegn

Hvem bidrar?

 • Skolene
 • Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Statped
 • NAV Hjelpemiddelsentral

Videre oppfølging 

Ved behov for bistand eller tilrettelegging tar skolen kontakt med PPT i fylkeskommunen. Videre kan Statped bli koblet på for pedagogisk tilrettelegging eller NAV Hjelpemiddelsentral dersom det ønskes ny vurdering av synsteknisk utstyr.

Gode grep!

 • Tidlig overgangsstart (1-2 år for skifte av skole)
 • Aktiv bruk av ansvarsgruppen
 • Ekstra ferdighetstrening i IT
 • Selvstendighetstrening
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler