Jonas har Asperger syndrom

Jonas er 27 år og studerer for å bli dataingeniør.

Beskrivelse av situasjonen

Jonas arbeidet tidligere i butikk, først i arbeidspraksis gjennom NAV, så som tilkallingshjelp i flere år. Jonas var dyktig til å lage rutiner og organisere i butikken, men han fikk aldri fast ansettelse med begrunnelse i at han ikke var så god med kundebehandling.

Gjennom oppfølging fra NAV og karriereveiledning kom han fram til at han heller ville øke kompetansen gjennom studier enn å prøve en ny arbeidspraksis. Han begynte derfor på dataingeniørstudiet.

Illustrasjon: mann med mørk blå genser og slips

Det gikk bra i starten av studiet, men etter hvert ble han hengende faglig etter medstudenter. Han strevde med å planlegge, organisere og gjennomføre studieaktiviteter selv, mistet fokus og var usikker på hva som egentlig var forventet av ham. Veileder i studiet tipset ham om tilretteleggingstjenesten ved studiestedet, som igjen tok kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Jonas sine utfordringer er at han er sensitiv for lukt, lys, lyd, temperatur og samtidige inntrykk. Han strever med oppmerksomhet, med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og han håndterer ikke endringer så godt. Han har lett for å fokusere på detaljer i stedet for helhet, noe som påvirker fagforståelse. Tankegangen blir gjerne svart/hvit. Han gjør det veldig godt i noen fag, men sliter mer med andre. Jonas har noe sosial kontakt gjennom studiet, men velger også bort mange sosiale aktiviteter.

Jonas sine sterke sider er at han er god til pugging og repeterende arbeid, har lett for å tilegne seg kunnskap, er flink til å se detaljer. Han er motivert for studiet og liker fagene det undervises i. 

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

 • Jonas deltar i ressursgruppe for studenter med Asperger gjennom tilretteleggingstjenesten ved studiestedet. Her har de fokus på bevisstgjøring, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap
 • Han får tildelt mentor som kan hjelpe til å strukturere og organisere lesing og innleveringer og gå gjennom fremtidige aktiviteter for å skape forutsigbarhet
 • Tilrettelagt og fast leseplass
 • Fleksibel frist på innleveringer
 • Kurs i studieteknikk
 • Han får utdelt presentasjoner før undervisning og lyd/videopptak av forelesninger der det er mulig
 • Skriftlige beskjeder
 • Tilrettelegging av eksamen; tilgang til tidligere eksamensoppgaver, ekstra tid, bruk av PC (digital eksamen), eget rom
 • Han får tips om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og blir låner der. Dette gir ham tilgang på lydbøker med faglitteratur.

Hjelpemidler

 • Tidshjelpemiddel Memotimer for å strukturer egen lesing og pauser
 • Handikalender for å strukturere uken og skape forutsigbarhet. Her legger han inn tilstedeværelse på studiested, innleveringer, studieøkter, eksamener, søvn og måltider

Hvem bidrar

 • Tilretteleggingstjenesten ved studiestedet
 • Studieveileder
 • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Jonas har jevnlige veiledningssamtaler med rådgiver i tilretteleggingstjenesten gjennom studieløpet sitt.

Tips til faglige ressurser