Lone er døv

Lone er døv og tegnspråklig. Hun er utdannet ingeniør og tar nå en master. Hun har behov for tolk og annen tilrettelegging i studiet.

Beskrivelse av situasjonen

Om Lone

Lone er utdannet ingeniør og gikk etter det rett på en master som hun snart er ferdig med.

Studiet innebærer en kombinasjon av fysiske og digitale forelesninger, gruppearbeid og feltarbeid. Hun har også hatt et utenlandsopphold med feltarbeid i løpet av studiet. 

I oppstart av studiet var det et møte med Lone og tilretteleggingstjenesten ved universitetet, studieveileder, it-kontakt og emneansvarlige/faglærer. Fra NAV Hjelpemiddelsentral deltok fagansvarlig tolk og hørselsrådgiver.

Illustrasjon: dame med brun genser og mørk hår

Tiltak og løsninger

Det er gjort avtale om at NAV Hjelpemiddelsentral stiller med tegnspråktolker i forelesninger og veiledning. Hun har faste tolker som får tilgang til læringsplattformen, og forelesere får informasjon om hvor viktig det er å legge ut skriftlig materiale før forelesninger i læringsplattformen, både til studenten og tolkene. I tillegg til forelesningene bestiller Lone tolk til veiledning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter.

Noe undervisning foregår digitalt, og de faste tolkene tolker dette på skjerm. I tillegg har hun lisens for å kunne bruke bildetolk i spontane og korte samtaler med lærere og medstudenter.

Alt av forhåndsinnspilt undervisningsmateriale tekstes av studiested før deling med studentene, så her trengs det ikke tolking.

Det er vanskelig for Lone å ta notater samtidig som hun ser på tolken. Studiested har derfor avtalt med to medstudenter at de deler sine notater fra forelesninger med Lone.

Lone tok kontakt med studieveileder angående tilrettelegging i forbindelse med et utenlandsopphold tilknyttet masteroppgaven. Studieveileder kontaktet NAV Hjelpemiddelsentral, og man ble enige om at det var viktig at tolkene var fysisk tilstede i første del av feltarbeidet. Etter en evaluering ble det avtalt at hun skulle bruke faste tolker via skjerm og bildetolking i siste del av feltarbeidet.

Hvem bidrar?

  • Tilretteleggingstjenesten ved studiestedet
  • Studieveileder
  • IT-kontakt
  • Emneansvarlige/faglærer
  • Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Når Lone snart skal begynne jobbsøkerprosessen, tar hun kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral fordi hun ønsker å bruke de faste tolker fra undervisningstiden til intervjuer.

Tips til faglige ressurser

https://www.kunnskapsbanken.net/tolk/om-tolketjeneste/om-tolketjeneste-i-nav/

https://www.kunnskapsbanken.net/tolk/nar-du-trenger-tolk/oppmotetolk-og-skjermtolk/