Lars har nedsatt hørsel

Lars har nedsatt hørsel. Han har gjennomført videregående skole og skal starte i høyere utdanning. Han trenger tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne gjennomføre studiet.

Beskrivelse av situasjonen

Lars er ferdig med helsefag og påbygg fra videregående skole og har søkt vernepleierutdanningen. Vernepleierstudiet innebærer kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og praksis. Det var også planlagt noe digital undervisning.

På den videregående skolen hadde klasserommet hans vært tilrettelagt med mikrofoner og høyttaler. Det er nødvendig for Lars med god tilrettelegging på høyskolen for å kunne gjennomføre studiet.

Illustrasjon: mann med rød genser og gul lue

Før studiestart tok rådgiver ved den videregående skolen kontakt med tilretteleggingsansvarlige ved høyskolen og hørselsrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral. Da det ble klart at Lars fikk plass ved studiet ble det avtalt et møte.

Tiltak og løsninger

Studiestedet hadde lydanlegg i forelesningssal med teleslynge. I klasserommet ble det avklart at det skulle benyttes skoleanlegg lånt ut av NAV Hjelpemiddelsentral slik at han fikk forsterket lyd fra lærer og medstudenter i forelesningstimene. I undervisning der det ble lagt opp til diskusjoner og gruppearbeid skulle det bestilles skrivetolk fra Nav hjelpemiddelsentral. En skrivetolk er en tolk som skriver det som blir sagt, slik at Lars får det opp på skjerm. Det ble også gitt beskjed om at skrivetolkene trengte forberedelse til det som skulle skrivetolkes og tilgang til digitale plattformer som skulle benyttes.

Ved oppstart på studiet informerte rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral og Lars kontaktlærerne om tips til god kommunikasjon, riktig bruk av mikrofoner og skrivetolking. Det ble også gitt informasjon i Lars sin studiegruppe om bruk av mikrofoner og skrivetolk, og hvordan mikrofoner skal brukes. Lars fikk en multimic som han brukte i pc-en ved digitale forelesninger. Med denne mikrofonen fikk han lyden direkte til høreapparatene sine.

Underveis i studiet hadde Lars praksis i helseinstitusjon. Lars, hovedlærer, praksisansvarlig og rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral kartla behov for tilrettelegging og planla praksisperioden i forkant av praksisen. Det ble avtalt at Lars skulle ta med seg mikrofoner som kunne benyttes av veileder og kolleger i ulike situasjoner hvor det var behov for det. I praksisperioden var det mange én til én-samtaler der mikrofonene og hans hørselsrest gjorde at samtalene fungerte godt. Han hadde ikke behov for annen tilrettelegging utover dette.

Rådgiver ved videregående skole, NAV Hjelpemiddelsentral, studieveileder, praksisveileder og kontaktlærere bidro i saken.