Peder er svaksynt

Peder opplevde å få akutt dårlig syn og ble lyssky. Han ble sykemeldt og trenger tilrettelegging på arbeidsplassen for å komme tilbake i jobb.

Beskrivelse av situasjonen

Om Peder
Peder er 52 år. Han jobber 100% som museumsarkivar i en kommunal stilling og har hatt denne stillingen i cirka 20 år. Peder opplevde å få akutt dårlig syn med påfølgende lysskyhet. Etter denne hendelsen kategoriseres han som svaksynt. Peder ble sykemeldt som følge av synstapet. Det var øyelege ved sykehuset som henviste ham til NAV Hjelpemiddelsentral. Peder har utfordringer med å mestre hverdagen hjemme og lurer på hvordan han skal klare seg i jobb når synet har blitt så dårlig, men han har et stort ønske om å få det til. Hans arbeidsplass er på kommunehuset. Det sitter mange kollegaer fra ulike virksomheter i kommunen i samme bygg.

Illustrasjon: eldre mann med lite hår og briller

Arbeidsoppgaver
Som museumsarkivar består hans arbeidsoppgaver i arkivering og katalogisering av gamle papirdokumenter og foto. Han jobber i store arkivskap og skuffer. Han bruker også pc noe i løpet av arbeidshverdagen.

Tidligere tiltak
Siden Peder fikk et akutt synstap og han ikke hadde vært på jobb siden det skjedde, har det ikke vært forsøkt annen tilrettelegging før øyelegen henviste ham til NAV Hjelpemiddelsentral.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Peder kommer til en samtale ved NAV Hjelpemiddelsentral. Der møter han rådgiver på synsområdet og rådgiver på arbeid.  

NAV Hjelpemiddelsentral anbefaler ham å ta kontakt med synskontakten i kommunen sin, slik at hun kan komme hjem til ham og gjøre en vurdering på hvilke hjelpemidler han trenger hjemme.

Synsrådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral informerer om rehabiliterings- og opplæringstilbudet i kompenserende ferdigheter via Blindeforbundets Hurdal syn- og mestringssenter og voksenopplæring/Statped. Peder ønsker henvisning til Hurdal syn- og mestringssenter og synsrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral hjelper ham med henvisningen. 

NAV Hjelpemiddelsentral besøker også arbeidsplassen og gjør en kartlegging av Peder sine arbeidsoppgaver for å vurdere hva han trenger av tilrettelegging og hjelpemidler. Peders nærmeste leder deltar også på dette møtet. Peder får blant annet råd om plassering av arbeidsbordet på kontoret, solskjerming og belysning. 

Synsrådgiveren viser Peder tilgjengelighetsfunksjonene i operativsystemet Windows slik at han enklere kan betjene PC ‘en. 

I samarbeid med Peder blir det på et personalmøte gitt informasjon til arbeidsgiver og Peders kollegaer om hvordan man kan være en god kollega til en svaksynt. Arbeidsplassen får også råd om hvordan fellesområdene bør tilrettelegges for å gjøre det enklest mulig for Peder.

Som følge av synstapet mister Peder sertifikatet. Han prøver først å ta offentlig transport til jobb, men opplever dette som vanskelig og han bruker mye energi på transport til og fra jobb. Derfor søker han om arbeids- og utdanningsreiser fra NAV. Denne ordningen innebærer at han får transport med drosje til og fra arbeid.

Hjelpemidler 

Peder får filterbriller for lysømfintligheten, svaksynttastatur, lese-tv, lupelampe og håndholdt lyslupe for forstørring av tekst og bilder.

Hvem bidrar?

  • NAV Hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning om tilrettelegging samt hjelpemidler. 
  • Hurdal syns- og mestringssenter (Blindeforbundet) gir opplæring og informasjon om hvordan man kan mestre hverdagen som svaksynt.
  • Arbeidsgiver bidrar med tilrettelegging av arbeidsplassen, tilrettelegger for at kollegaer får god informasjon slik at alle kan sørge for et inkluderende arbeidsmiljø.
  • Synskontakten i kommunen søker om hjelpemidler til hjemmet og har ansvar for opplæring i bruk av disse hjelpemidlene.

Veien videre

Arbeidsgiver og Peder kan ta direkte kontakt med rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for andre tilrettelegginger. 

Tips til faglige ressurser