Tilrettelegging i arbeid

Ved nedsatt arbeidsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar. 

Om eksemplene

Under temaene nedenfor finner du ulike eksempler på hvordan tilrettelegging kan gjennomføres på arbeidsplassen. Eksemplene tar utgangpunkt i forskjellige behov hos arbeidstaker og ulike arbeidssituasjoner. Materialet er fiktivt, men utviklet med utgangpunkt i typiske saker som medarbeidere på NAV Hjelpemiddelsentral arbeider med.

Ikon: Rullestol

Bevegelse

 • nedsatt bevegelse
 • én arm
 • leddgikt
Eksempler med bevegelsesvansker
Ikon: Prosesser i hjernen

Kognisjon

 • hukommelsesvansker
 • ADHD
 • dysleksi
 • demens
Eksempler med kognitive vansker
Ikon: øye

Syn

 • svaksynt
 • lysømfintlig
 • blind
 • albinisme
Eksempler med synsvansker
Ikon: Øre

Hørsel

 • nedsatt hørsel
 • tinnitus
 • døv
Eksempler med hørselsvansker
Ikon: To snakkebobler

Kommunikasjon

 • ASK
 • stemmevansker
Eksempler med kommunikasjonsvansker

Arbeidsgiverens ansvar 

Arbeidsgiver har et betydelig ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelte arbeidstaker (ref. arbeidsmiljølovens kap. 4, § 4.4 og 4.6). Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Dersom en arbeidstaker har behov for et produkt som finnes i ordinær handel, og det er et vanlig produkt på tilsvarende arbeidsplasser (det vil si at cirka 50% av tilsvarende arbeidsplasser har dette), faller dette inn under arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt. Plan- og bygningsloven og diskrimineringsloven er annet lovverk som er av betydning når det gjelder tilrettelegging av arbeidsplassen.  

Dersom ingen andre lover kommer til anvendelse, kan man få tilrettelegging/hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral etter Folketrygdloven § 10-5. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med rådgivning og utredning/utprøving av hjelpemidler ved behov for spesiell tilrettelegging for arbeidstakere, arbeidssøkere, personer under arbeidsavklaring og personer under utdanning. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med tips og råd om tilrettelegging og produkter som finnes i ordinær handel i saker der NAV ikke har et finansieringsansvar, men hvor arbeidsgiver trenger veiledning om hva som bør kjøpes inn av utstyr.