Hva skal jeg bli?

På nettsteder som utdanning.no og vilbli.no finner du mye informasjon om ulike utdanninger og yrker. Hvis du lurer på noe om utdannings- og yrkesvalg, er det mange du kan kontakte for å få hjelp. 

  • Rådgivningstjenesten på skolen for elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring
  • Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid
  • Karrieresentrene ved universitetene og høgskolene hjelper studenter med studie- og karriereveiledning og med overgangen fra studier til arbeidsliv
  • Fylkesvise karrieresentre tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år
  • NAV Hjelpemiddelsentral kan gi yrkes- og arbeidsveiledning dersom du har en funksjonsnedsettelse

Har du en funksjonsnedsettelse, er det viktig å starte tidlig og bruke siste året på videregående til å planlegge veien videre. Du må vurdere valg av studier og arbeidsmuligheter opp mot din funksjon. Ta gjerne kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hvis du trenger tips og råd når det gjelder overgangen til høyere utdanning eller valg av yrke. Vi kan gi god bistand i planleggingen av et utdanningsløp som kan lede til arbeid. Er du for eksempel usikker på om en hørselsnedsettelse vil gjøre det vanskelig å ta den utdanningen du ønsker, eller om synshemming gjør at du ikke tror du vil fungere i enkelte yrker? God tilrettelegging kan hjelpe deg å nå målet ditt.

Overgangen fra videregående skole til studier

Mange sier at overgangen fra videregående skole til høyere utdanning er hard. Noen sier det er et sjokk å skulle styre alt selv. Studentene opplever at videregående opplæring ikke har forberedt dem særlig godt til høyere utdanning. Dette kan vi lese i Studiebarometeret 2018, en undersøkelse som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører hver høst.

Overgangen fra rettighetsbasert undervisning til en utdanning du velger, gir deg et større ansvar for planlegging, tilrettelegging og egen læring. Har du nedsatt funksjonsevne, kan det være ekstra mange ting du selv må ta ansvar for. Kanskje flytter du hjemmefra for første gang, og foreldre og andre hjelpere i systemet i hjemkommunen er langt unna. Tilrettelegging du tidligere har tatt som en selvfølge, må du selv finne ut av på studiestedet.

Kontakt med studiestedet før søknad 

Vi anbefaler å kontakte studiestedet du planlegger å søke deg til, og hvis mulig avtale et besøk. Da kan du få avklart hvilke muligheter og begrensninger studiestedet har, og dere kan kartlegge behov for tilrettelegging og eventuelle hjelpemidler. Husk å ta med deg hjelpemidler du har brukt i videregående opplæring til nytt studiested. Er det løsninger som må demonteres og monteres opp på nytt studiested, tar du kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. Ved behov for nye hjelpemidler eller andre støtteordninger i studiesituasjonen, bør du søke så snart som mulig. Har du et omfattende tilretteleggings- og hjelpemiddelbehov, er det en fordel om NAV Hjelpemiddelsentral involveres i dette.

Egne opptak for studenter med nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne kan gi grunnlag for egne opptak i Samordna opptak. Det er tre ulike opptak du kan søke om:

1. Tidlig opptak

Du kan søke om tidlig opptak hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden. Det gjelder blant annet for søkere som har behov for tilrettelegging på studiestedet. Hvis du får tilbud, får du tid til å planlegge studieløpet i samarbeid med representanter fra lærestedet. Ta gjerne kontakt med lærestedet du vil søke til, for å høre om det allerede er tilrettelagt for dine behov. Om tidlig opptak hos Samordna opptak.

2. Særskilt vurdering

Har  du nedsatt funksjonsevne, sykdom eller har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser, kan du søke om særskilt vurdering. Dette må ha påvirket karakterene dine i videregående opplæring slik at du ikke har fått vist hva du egentlig kan. Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en søknad om særskilt vurdering. Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav for å kunne få særskilt vurdering. Om særskilt vurdering hos Samordna opptak.

3. Dispensasjon

Hvis nedsatt funksjonsevne påvirker deg på en slik måte at du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, kan du søke om dispensasjon. Om dispensasjon hos Samordna opptak.


Relatert artikkel