Gjennomføre studiet

Studiestedets tilbud og tjenester 

Utdanningsinstitusjonene er pålagt å arbeide forebyggende med å utvikle universelle løsninger som inkluderer flest mulig studenter i de ordinære løsningene. Hvis universell utforming ikke er tilstrekkelig, skal lærestedet sammen med studenten vurdere hva som vil være egnet individuell tilrettelegging. Det gjelder i alt fra undervisnings- og eksamenssituasjon til det digitale og fysiske læringsmiljøet.  

Lovkravene til individuell tilrettelegging er hjemlet i universitets- og høyskoleloven (UHL) § 4-3 og i likestillings- og diskrimineringsloven § 21.

(5) Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.  

Universitets- og høyskoleloven § 4-3

Noen studiesteder har egen tilretteleggingstjeneste som bistår studentene. Andre steder kan du ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram. Enkelte tilbyr også kurs og grupper, som for eksempel mestringskurs ADHD eller dysleksi, kurs i bruk av hjelpemiddelprogram for dysleksi og Aspergergruppe. Informasjon om dette finner du på studiestedets hjemmeside. 

Tilrettelegging på hvert enkelt studiested

Her finner du informasjon om tilrettelegging på de enkelte universitetene og høgskolene i Norge for deg med nedsatt funksjonsevne.

Eksempler på tilrettelegging 

Hvilken tilrettelegging du kan få blir vurdert individuelt ut fra dine behov og faglige krav i studiet. Det kan være:

 • hjelp til å planlegge studieløpet og se på muligheter for tilrettelegging i undervisning og under eksamen 
 • reservert lesesalsplass eller plass på mindre leserom 
 • tilgang til hvilerom 
 • utlån av hjelpemidler og teknisk utstyr 
 • tilrettelagt studiemateriell 
 • informasjon om lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek 
 • informasjon til faglærere om tilretteleggingsbehov 

Er du blind eller svaksynt, kan du få lese- og sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidsrettet aktivitet. Om lese- og sekretærhjelp på nav.no.

Les også

 • Tilrettelegge for hørselsvansker i høyere utdanning
 • Praksis i studiet 

  Planlegg eventuelle praksisperioder i god tid. Det kan hende du har behov for annen tilrettelegging i praksisen enn den du har på studiestedet. 

  Tar du utdanning som et tiltak via NAV-kontoret? 

  Det kan åpne for noen flere tilretteleggingsmuligheter, blant annet ordningen mentor. Rådfør deg med din NAV-veileder eller med rådgiver på NAV Hjelpemiddelsentral. 

  Hva bør du som student gjøre? 

  Ta kontakt med studiestedet i god tid før oppstart hvis du har behov for tilrettelegging, gjerne samtidig som du søker om studieplass. Det kan være nyttig for å avklare om studiestedet er tilrettelagt for dine behov. Har du nedsatt hørsel, kan de for eksempel planlegge slik at dine forelesninger er i de lokalene som har best akustikk. Trenger du hjelpemidler det tar tid å skaffe til studiestart, er det fint om NAV Hjelpemiddelsentral får vite om det så tidlig som mulig. Bruker du tegnspråktolk eller skrivetolk bør du kontakte hjelpemiddelsentralen for planlegging allerede når du søker en utdanning, selv om du ikke vet om du kommer inn. 

  Bolig, parkering og transport 

  Studentsamskipnadene har tilbud om tilrettelagte studentboliger, behovet for dette må meldes så tidlig som mulig når du søker om bolig.  

  Har du behov for mer omfattende tilrettelegging av bolig og assistanse, tar du kontakt med kommunehelsetjenesten i den kommunen du skal bo i under studiet. NAV Hjelpemiddelsentral vil også kunne bistå med nødvendige hjelpemidler og tilrettelegging. 

  Hvis du har problemer med å forflytte deg eller bruke kollektivtransport, kan det hende at du har krav på spesielle ordninger for transport eller parkering når du studerer. 

  Har du varige forflytningsvansker og ikke kan ta offentlig kommunikasjonsmidler eller kjøre selv, til og fra arbeids- eller utdanningssted, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser slik at du kan ta drosje til og fra arbeid eller skole. Om arbeids- og utdanningsreiser på nav.no

  Tilleggsstipend fra Lånekassen 

  Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend. 

  For å ha rett til stipendet må du være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene, fordi det i stor grad vil gå ut over studieprogresjonen din. Om tilleggsstipend på lanekassen.no.

  Mer informasjon