Er i arbeid

Er du sykemeldt, står i fare for å falle ut av jobb, eller ser at du har behov for å endre arbeidsplass ved endringer i din funksjonsnedsettelse, kan NAV Hjelpemiddelsentral være en viktig samarbeidspartner.

Vi kan bistå med vurdering av tilretteleggingsbehov og komme med tips og råd om tilrettelegging. Under kan du lese litt om hva NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med.

Gå direkte til

Vurdering av behov

Å kartlegge dine behov og muligheter i arbeidslivet er viktig for å kunne gjennomføre en god tilrettelegging. Hos NAV Hjelpemiddelsentral kan dette skje gjennom samtaler, observasjoner og/eller kartleggingsverktøy, samt ved observasjon av dine fysiske omgivelser.

Mange har selv en ide om hvilken tilrettelegging som er nødvendig i jobbsammenheng. I de fleste tilfeller kan det likevel være greit å få bistand av fagpersoner med tilretteleggingskompetanse. Det er ikke alltid en selv har oversikt over all tilrettelegging, tiltak og virkemidler som finnes.

Trenger du hjelpemidler eller tips og råd om tilrettelegging, kan du kontakte arbeidsgiveren din eller NAV Hjelpemiddelsentral for å finne ut mer om hvilke løsninger som finnes. Jo mer du vet om dine behov og mulige løsninger, jo raskere kan tilrettelegging skje. Det kan også hende du får vite om muligheter du ikke tenkte på selv. For noen arbeidssøkere vil det være nødvendig å tenke gjennom egen situasjon på nytt når arbeidsoppgaver eller arbeidssted endres, og/eller når funksjonsnedsettelsen endrer seg.

Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider med NAV-veiledere, arbeidsgivere, arbeidsmarkedsbedrifter, bedriftshelsetjenester, spesialisthelsetjenesten og mange andre. Hvem som helst skal kunne kontakte NAV Hjelpemiddelsentral for veiledning, tips og råd om tilrettelegging i arbeid. NAV Hjelpemiddelsentral bistår med vurdering av informasjon og medisinske opplysninger som allerede finnes om din funksjonsnedsettelse. Vi utfører supplerende kartlegging gjennom samtaler, observasjoner og besøk på arbeidsplassen.

NAV Hjelpemiddelsentral har også et nasjonalt tilbud om psykologtjenester innen nevropsykologi. Lokal NAV Hjelpemiddelsentral, i samråd med psykologene, vurderer behovet for denne tjenesten.

Arbeidsrettet veiledning

Arbeidsrettet veiledning er en tjeneste for de som av ulike årsaker har behov for støtte knyttet til arbeid, arbeidsdeltakelse og arbeidslivssaker. Du kan få arbeidsrettet veiledning på hjelpemiddelsentralene. Vi har ansatte med kompetanse på ulike funksjonsnedsettelser. Vi ser på dine behov og muligheter og jobber tverrfaglig for å finne den beste løsningen for deg. Det er som oftest NAV-kontoret som kontakter NAV Hjelpemiddelsentral for slik bistand.

Tilbudet retter seg til de som har behov for

 • individuell yrkes- og arbeidsveiledning for å finne arbeidsmuligheter 
 • å øke bevisstheten om egne ressurser 
 • å kunne forstå og kompensere for funksjonsnedsettelsen i forbindelse med arbeid 
 • bistand ved oppfølging på arbeidsplass eller utdanningssted 
 • å gjennomgå tilretteleggingsbehov på arbeidsplass 
 • å prøve ut tiltak og virkemidler 

Vi kan bistå med råd og veiledning i saker der personen

 • er/blir sykemeldt og står i fare for å ramle ut av arbeidslivet 
 • har vansker med å skaffe seg relevant jobb 
 • skal starte på etter- eller videreutdanning 
 • er usikker på hvilke arbeidsrettede tiltak som kan passe 
 • trenger hjelp til å undersøke tilretteleggingsmuligheter 
 • trenger arbeidsevnevurdering eller aktivitetsplan 
 • trenger kompetanseheving 
 • står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn igjen 

Tilrettelegging

Tilrettelegging kan være av fysisk, organisatorisk eller psykososial. Under kan du se noen eksempler på de ulike tilretteleggingene. Arbeidsgiver har stor tilretteleggingsplikt for sine ansatte, men det kan være vanskelig for en arbeidsgiver å se hvilken tilrettelegging som er mest hensiktsmessig. Mange arbeidsgivere har en bedriftshelsetjeneste som kan benyttes til å gjøre en slik vurdering. Andre ganger kan rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral bistå. Vi gir da tips og råd om mulig tilrettelegging uavhengig av hvem som har finansieringsansvaret for tilretteleggingen (arbeidsgiver eller NAV)

Organisatorisk tilrettelegging 

Eksempler på dette kan være å justere arbeidsfordelingen, tilby nye eller midlertidige oppgaver, endre tempo, tilpasse arbeidstid, tilby opplæring eller omskolering. Det kan også være justert arbeidstid.

Psykososiale tilrettelegging

Dette kan være å gi støtte og oppfølging, sikre verdsetting og inkludering, trygge det sosiale miljøet, tilby kollegastøtte eller styrke holdningene og kulturen. Det kan også være at kolleger og arbeidsgiver får informasjon om ressurser og utfordringer ved en funksjonsnedsettelse slik at man sikrer et godt arbeidsmiljø.

Fysisk tilrettelegging

Tekniske hjelpemidler, tilpasning av maskiner, regulering av arbeidshøyde eller heis kan være fysisk tilrettelegging. Det kan også dreie seg om å justere inneklima, endre plassering i lokalene eller endre bygningsmessige forhold.

Det kan hende at arbeidsgiver må gå til innkjøp av et produkt som finnes i vanlig handel, for eksempel et tastatur, en arbeidsstol, hev/senk pult eller lignende. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi tips og råd om egnede produkter.

Er det behov for et produkt som ikke regnes som vanlig å ha på lignende arbeidsplass og det ikke selges i vanlig handel, så kan det være at du kan få produktet som et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral. Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Er du i fast arbeid og har en funksjonsnedsettelse eller varige helseutfordringer som fører til at du ikke kan betjene arbeidsmaskiner eller -kjøretøy, kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå med ombygging/ tilrettelegging. Om ombygging av maskiner og kjøretøy på nav.no.

Les også

Tiltak og virkemidler i NAV

Det finnes mange tilskudd og virkemidler i NAV som skal bidra til økt arbeidsdeltakelse hos personer med funksjonsnedsettelser. Nedenfor finner du mulige tiltak og virkemidler.

Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega eller en medstudent, for å gi deg ekstra bistand for å mestre en jobb eller utdanning.

Arbeids- og utdanningsreiser

Har du varige forflytningsvansker og ikke kan ta offentlig kommunikasjonsmidler eller kjøre selv, til og fra arbeids- eller utdanningssted, kan du søke om stønad til arbeids- og utdanningsreiser slik at du kan ta drosje til og fra arbeid eller skole.

Lese- og sekretærhjelp

Er du blind eller svaksynt, kan du få lese- og sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre utdanning eller delta i arbeidsrettet aktivitet. 

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Har du en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn kan du få funksjonsassistanse for å være i jobb. 

Tolking på arbeidsplassen

Døve, hørselshemmede eller døvblinde kan få tolkehjelp for å kunne utføre arbeidet.

Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Tilskudd til ekspertbistand

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten kan for eksempel kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren eller foreta en arbeidsplassvurdering.

Tilskuddet kan bli brukt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger. Bistand fra NAV Hjelpemiddelsentral kan være et eksempel på andre tiltak i denne sammenheng.

Oppfølging og evaluering

NAV Hjelpemiddelsentral avtaler med den enkelte hvordan utprøving, oppfølging og evaluering av iverksatte tiltak og virkemidler skal foregå.

Behov for å skifte arbeid

Trenger du kompetanseheving, står du utenfor arbeidslivet, har funksjonsnedsettelsen din endret seg og du må finne en mer egnet jobb for å kunne stå i arbeidslivet, kan NAV hjelpemiddelsentral være en viktig samarbeidspartner.

Yrkes- og arbeidsveiledning

NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr yrkes- og arbeidsveiledning når du har en funksjonsnedsettelse. Fokuset i veiledningen er dine ressurser og utfordringer. Vi har kunnskap om funksjonsnedsettelser, og konsekvenser av funksjonsnedsettelsen vurderes opp mot aktuelle yrker og vil være et tema i veiledningen. Vi vil også vurdere fremtidige tilretteleggingsmuligheter og bruk av eventuelle hjelpemidler på arbeidsplassen. Vi kan gi deg informasjon om hva funksjonsnedsettelsen innebærer og hvordan dette kan påvirke i en gitt arbeidssituasjon. Målet er at du skal bli i stand til å legge en plan for å komme i eller beholde jobb, og finne strategier for å gjennomføre planen.

Yrkes- og arbeidsveiledningen vil kunne variere i tid og utstrekning, fra en enkeltsamtale til flere samtaler over tid.