Arbeid

Råd og veiledning

NAV Hjelpemiddelsentral gir veiledning i arbeidslivssaker til personer med

 • synsvansker
 • hørselsvansker
 • fysiske funksjonsvansker og
 • kognisjonsutfordringer

Arbeidssøkere og arbeidstakere som har behov for tilrettelegging for å komme i jobb eller beholde jobb kan få råd og veiledning. Som et ressurs- og kompetansesenter kan hjelpemiddelsentralen også gi råd og veiledning til arbeidsgivere og andre som trenger bistand med tilrettelegging og oppfølging.

Et godt og tett samarbeid mellom hjelpemiddelsentralen og andre enheter i NAV kan være avgjørende for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være yrkesaktive.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste

Arbeidsrettet veiledning er en tjeneste for de som av ulike årsaker har behov for støtte knyttet til arbeid, arbeidsdeltakelse og arbeidslivssaker. Du kan få arbeidsrettet veiledning på hjelpemiddelsentralene. De har tverrfaglige team som jobber med slike saker og har ansatte med kompetanse innen syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og bevegelse. Det er som oftest NAV-kontoret som kontakter hjelpemiddelsentralen for slik bistand.

Tilbudet retter seg til de som har behov for

 • individuell yrkes- og arbeidsveiledning for å finne arbeidsmuligheter
 • å øke bevisstheten om egne ressurser
 • å kunne forstå og kompensere for funksjonsnedsettelsen i forbindelse med arbeid
 • bistand ved oppfølging på arbeidsplass eller utdanningssted
 • å gjennomgå tilretteleggingsbehov på arbeidsplass
 • å prøve ut tiltak og virkemidler

Arbeidsrettet veiledningstjeneste kan bistå med råd og veiledning i saker der personen

 • er/blir sykemeldt og står i fare for å ramle ut av arbeidslivet
 • har vansker med å skaffe seg relevant jobb
 • skal starte på etter- eller videreutdanning
 • er usikker på hvilke arbeidsrettede tiltak som kan passe
 • trenger hjelp til å undersøke tilretteleggingsmuligheter
 • trenger arbeidsevnevurdering eller aktivitetsplan
 • trenger kompetanseheving
 • står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn igjen

Vurdering av behov for tilrettelegging og hjelpemidler

Å kartlegge personens behov og muligheter i arbeidslivs- og utdanningssammenheng er viktig for å kunne gjennomføre en tilrettelegging. Dette kan skje gjennom samtaler, observasjoner og/eller kartleggingsverktøy, og det må ses i sammenheng med de fysiske omgivelsene personen befinner seg i.

I de fleste tilfeller er det nyttig med en arbeidsplassvurdering for å finne ut hvilke tiltak og eventuelle hjelpemidler som er aktuelle.

Hvem kan bistå?

Mange arbeidstakere og -søkere har selv en ide om hvilken tilrettelegging som er nødvendig i jobbsammenheng. I de fleste tilfeller kan det likevel være greit å få bistand av fagpersoner med særskilt kompetanse om utfordringene den aktuelle arbeidstakeren/-søkeren har. Utfordringene kan for eksempel være redusert hørsel eller syn, kognitive funksjonstap, språkvansker eller motoriske vansker.

Fagpersoner som gjør slike vurderinger jobber gjerne i bedriftshelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste, tilretteleggingstjenester ved universitet/høgskoler, NAV Arbeidsrådgivning eller NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva bør du som arbeidstaker gjøre?

Når du har vurdert i hvilke situasjoner du trenger tilrettelegging, kan du kontakte arbeidsgiver eller hjelpemiddelsentralen for å finne ut mer om hvilke løsninger som finnes. Jo mer du vet om dine behov og mulige løsninger, jo raskere kan tilrettelegging skje. Det kan også hende du får vite om muligheter du ikke tenkte på selv. For noen arbeidstakere vil det være nødvendig å tenke gjennom egen situasjon på nytt når arbeidsoppgaver eller arbeidssted endres, og/eller når funksjonsnedsettelsen endrer seg.

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral har kompetanse om ulike funksjonsnedsettelser og ønsker å være en naturlig samarbeidspart for arbeidstakere, arbeidsgivere og andre involverte på et tidlig tidspunkt i avklaringsfasen for å forebygge sykefravær og frafall i arbeidslivet. Det samme gjelder for arbeidssøkere og studenter med tilretteleggingsbehov. NAV-veiledere, tilretteleggingstjeneste for studenter, tiltaksbedrifter og andre oppfordres til å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i sitt fylke for råd og veiledning om veien videre.

Vi anbefaler at rådgiver fra hjelpemiddelsentralen involveres for å vurdere tilrettelegging og hjelpemidler for en arbeidstaker. For eksempel vil en arbeidstaker som er sterkt svaksynt eller hørselshemmet kunne ha utfordringer som en bedriftshelsetjeneste ikke har tilstrekkelig kompetanse om. Det kan være kartlegging av riktig belysning for den synshemmede eller egnede lydforhold for den hørselshemmede.

For en arbeidstaker som har fått en ervervet hjerneskade vil det være viktig å avklare i hvilken grad vedkommende har kognitive utfordringer og hvordan disse påvirker arbeidsdeltakelse. Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med vurdering av informasjon som ligger i saken og utføre supplerende kartlegging gjennom samtaler, observasjoner og besøk på arbeidsplassen.

Hjelpemiddelsentralene har også et nasjonalt tilbud om psykologtjenester innen nevropsykologi. Lokal hjelpemiddelsentral, i samråd med psykologene, vurderer behovet for denne tjenesten.

Tilskudd til ekspertbistand

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Eksperten kan for eksempel kartlegge kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren, eller det kan foretas en arbeidsplassvurdering.

Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger. Bistand fra NAV Hjelpemiddelsentral kan være et eksempel på andre tiltak i denne sammenheng.