Adkomst til og i egen bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Tilrettelagt inngangsparti, dører og dørautomatikk gir god adkomst til og i bolig.

Inngangspartiet

Det er krav om trinnfri adkomst i alle tilgjengelige boenheter. Med tilgjengelig boenhet menes boliger med inngang, stue, kjøkken, bad og minst ett soverom på hovedplanet.

Alle boliger er bygget etter lovverk som var på byggetidspunktet. Ved omfattende rehabilitering vil dagens lovverk bli gjeldende.

Personer med varige funksjonsnedsettelser som har vansker med å komme inn og ut av egen bolig, kan søke om løsninger gjennom folketrygden for å avhjelpe dette. Løsningene kan være ramper, løfteplattformer, trappeheiser eller tilskudd i stedet for heis/ramper. Les mer på nav.no om tilskudd i stedet for heis og/eller rampe.

Dørautomatikk/porttelefon

Det kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral om montering av dørautomatikk/porttelefon. Få oversikt over ansvar, krav og hva som må kartlegges før søknad om dørautomatikk/porttelefon.

Branndører

Det kan søkes om dørautomatikk til branndører, men det stilles strenge krav til branndøren. Dersom det skal monteres dørautomatikk i en branndør, skal brannklassifiseringen opprettholdes.

Branndører der det skal ettermonteres dørautomatikk og/eller porttelefonanlegg må være forberedt for ettermontering av denne type utstyr fra produsent av døren. Det er huseierens ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon på dette. Dokumentasjonen må legges ved søknaden. Folketrygden dekker ikke utgifter ved å fremskaffe nødvendig dokumentasjon eller bytte av branndører.

Mange av dørene i fellesareal i flerleilighetsbygg er branndører. Den enkelte leilighet er å regne som egen branncelle, noe som medfører at også døra inn til leiligheten er å regne som branndør. Husbanken har et tilpasningstilskudd som skal brukes til tilpasninger av boligen. Tilpasningstilskuddet forvaltes av kommunen.

Trappeheis og brannsikkerhet i flerleilighetsbygg

Byggteknisk forskrift stiller krav til fri bredde i felles adkomst i boligbygg på grunn av brukbarhet og brannsikkerhet. Kommunen kan bistå enkeltpersoner som på helsemessig grunnlag ønsker å søke NAV om trappeheis for å kunne bli boende i eksisterende bolig.  Ved installering av trappeheis må brannsikkerheten ivaretas. Brannsikkerheten må kartlegges før trappeheis kan vurderes. Før beslutning om trappeheis kan tas må det avklares  om

  • bruker fyller vilkår for å få heis
  • trappen vurderes egnet til å romme trappeheis
  • bruker vil bekoste eventuell brannteknisk vurdering og byggesaksgebyr
  • sameie/borettslag/utleier gir aksept for installasjon av trappeheis

Slike avklaringer må gjøres før hjelpemiddelsentralen kan behandle søknaden.