Illustrasjon - to mennesker som snakker sammen ved et bord

Å reflektere over praksis utvikler deg som profesjonsutøver

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Forelesning, Publikasjon, Tolking

I masteroppgaven «Møtets kompleksitet» utforsker Lene Karin Mittet Robertsen tolkers profesjonsutøvelse ved hjelp av historier hentet fra praksisfeltet. Historiene blir brukt som utgangspunkt for refleksjon omkring valg og handlinger profesjonsutøveren står overfor i arbeidshverdagen.

Masteravhandlingen innen feltet “praktisk kunnskap ble levert i mai 2019 og baserer seg på hennes mangeårige erfaring som tolk ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag. Eksemplene er hentet fra tolkekollegers hverdag, men har stor overføringsverdi til andre profesjoner.

Målet hennes har vært å søke ny kunnskap ved å dokumentere og skriftliggjøre noe av den praktiske kunnskapen som viser seg i praksis, og på den måten gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for videre refleksjon og forskning.  

Foredragene fra masteroppgaven er delt inn i seks temaer. Hvert tema består av en introduksjon av Lene Karin og blir etterfulgt av refleksjonsoppgaver. Vi anbefaler at dere snakker sammen i små grupper. 

 1. Introduksjon
 2. Refleksjonens anatomi
 3. Samarbeid
 4. Tillit
 5. Rolle
 6. Brukermedvirkning

Introduksjon

Tid: 05:15

Til refleksjon

 • Hva er praktisk kunnskap for deg?
 • Når anvender du praktisk kunnskap i løpet av en dag? 
 • På hvilken måte kan vi øke fokus på praktisk kunnskap? 

Refleksjonens anatomi

Tid: 07:55

Til refleksjon

 • Har dere fora på din jobb for å diskutere og reflektere over praksis, både formelle og uformelle?
 • Hvilke fora kunne du ønske deg for å diskutere og reflektere over praksis? 
 • Hvordan diskuterer vi praksis, hvilke begreper bruker vi? 
 • Tar du selv initiativ til å diskutere praksis?

Samarbeid

Tid: 03:56

 Til refleksjon

 • Hvem samarbeider du med og på hvilken måte?   
 • Tenk på typer samarbeid før, under og etter oppdraget.  Hva kan du gjøre for at samarbeidet blir enda bedre?
 • Har vi noen hindringer for samarbeid? 
 • Sett rolle og samarbeid i sammenheng. Hvordan påvirker samarbeid rollen vår som tolk?
 • Tenk på en situasjon hvor samarbeid med medtolk og/eller annen part i situasjonen fungerte veldig bra. Hva gjorde at samarbeidet gikk så bra?

Tillit

Tid: 03:05

Til refleksjon

 • Hvordan bruker du begrepet tillit i din hverdag? Hvordan bruker du begrepet tillit i jobbsammenheng? 
 • Hvorfor kan tillit være ekstra viktig i enkelte tolkesituasjoner?
 • Hva tror du kan skje når manglende tillit preger en tolkesituasjon? 
 • Tenk på en situasjon hvor du opplever at tilliten er til stede. Tenk også på en situasjon hvor du opplever at “det skurrer”. Hva tror du kan være avgjørende faktorer for å oppnå tillit?
 • Hva gjør du som profesjonsutøver for at brukerne både skal ha tillit til deg som individ og tolketjenesten/Hjelpemiddelsentralen som institusjon)?

Rolle

Tid: 04:26

Til refleksjon

 • Diskuter begrepet ‘rolleutøvelse’ og hvem som setter premissene for denne. Tolken alene eller tolken i samhandling med de andre deltakerne i situasjonen?  
 • Utøver vi samme rolle overfor alle tjenestemottakerne våre, uansett alder, kjønn og situasjon og posisjon?  
 • Individuell oppgave: Tenk på hvordan du definerer din rolle som tolk. Har definisjonen endret seg i løpet av tiden du har vært profesjonsutøver? Hva er grunnen til at den har/ikke har endret seg? 
 • Gruppeoppgave: Sammenlign definisjonene av rollebegrepet. Har dere ulike oppfatninger av rollebegrepet?  
 • Utøver du som profesjonsutøver forskjellige roller før, under og etter et tolkeoppdrag? Hvis ja, hvordan arter det seg. Hvis nei, hvorfor ikke?  
 • Tenk på to forskjellige tolkeoppdrag der din rolleutøvelse er forskjellig.  Hva vil du trekke fram som avgjørende faktorer for at du utøver din rolle forskjellig?  
 • Utøver du rollen på forskjellig måte ut fra om du tolker for døve, hørselshemmede og døvblinde?

Brukermedvirkning

Tid: 06:20

Til refleksjon

 • Hvordan kan vi som tjenesteytere bevisstgjøre brukerne (hørende og hørselshemmede) på deres mulighet til å medvirke? 
 • Tiden er ofte knapp fra man møter opp på tolkeoppdrag, til selve tolkingen begynner. Hvordan kan man oppnå god brukermedvirkning i de situasjonene? 
 • Brukersamarbeid/brukermedvirkning kan ofte være nøkkelen til både tillit og godt samarbeid. Hvordan preger brukermedvirkning din hverdag, fra bestillingen kommer inn og til oppdraget er gjennomført? Hva gjør dere på din tolketjeneste for å oppnå god brukermedvirkning? 

Last ned masteravhandlingen “Møtets kompleksitet”