Tolkemetoder

Ved tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede benyttes ofte en kombinasjon av ulike kommunikasjons- og tolkemetoder. Metodene kan veksle underveis i tolkeoppdraget. Bruken av de ulike metodene kan være situasjonsbestemt og påvirket av innhold og tema, rom- og lysforhold m.m. Tolker må derfor beherske et bredt spekter av ulike kommunikasjons- og tolkemetoder og evne å bruke dem om hverandre, av og til improvisert og spontant.

Mer om de ulike metodene: