Tolkeformidlingsprosessen

Tolkeformidlingen er navet i tolketjenesten. Tolkeformidling er en sammensatt og kompleks prosess. Prosessen stiller store krav til tolkeformidlerens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Tolkeformidlingens erfaringer utgjør en rik kilde til tjenesteforbedring, kompetansebygging og fagutvikling i tolketjenesten.

Tolkeformidlingen kan beskrives som en prosess i tretten trinn:

 1. Alle tolkeoppdrag begynner med en bestilling.
 2. Det første tolkeformidlingen gjør, er å avklare betalingen – det vil si om tolkeoppdraget kan dekkes av NAV, enten over driftsbudsjettet eller folketrygden, eller om oppdraget skal dekkes av noen andre.
 3. Deretter må tolkebestillingen vurderes opp mot regelverk fastsatt i lov, forskrift og rundskriv eller nedfelt gjennom praksis.
 4. Det neste som skjer er at tolkeformidler avklarer tolke- og kommunikasjonsmetode, noe som kan variere fra situasjon til situasjon og fra oppdrag til oppdrag.
 5. Samtidig avklarer tolkeformidler om tolkeoppdraget skal løses med bildetolking eller tilstedetolking.
 6. Skal tolkeoppdraget løses med tilstedetolk, tar tolkeformidleren fatt på arbeidet med å utarbeide tolkeopplegget, det vil si tolkeløsningen, arbeidsplanen(e) og tolkeoppsettet. For de enkle oppdragene, gir dette seg selv, men for de mer komplekse og langvarige oppdragene, kan det være et tidkrevende arbeid.
 7. Samtidig settes tolk på oppdraget.
 8. Av og til dukker det også opp problemstillinger rundt forberedelser og reise- og ventetid.
 9. Det siste som gjøres i forkant av et tolkeoppdrag, er å bekrefte og avtale oppdraget – og veilede om det er behov for det.
 10. Vanligvis går gjennomføringen av tolkeoppdrag som avtalt, men det hører også med til tolkeformidlingens oppgaver å håndtere justeringer underveis i oppdraget.
 11. I etterkant av tolkeoppdragene kan det bli et etterarbeid, i form av oppfølging av bruker, tolk, honorarutbetaling og fakturering.
 12. Av og til inngår det også i tolkeformidlingsprosessen å behandle klager.
 13. Siste trinn er å vurdere og evaluere, håndtere avvik og lære.

Til sammen beskriver disse tretten trinnene tolkeformidlingsprosessen og kravene denne prosessen stiller til tolkeformidlernes kompetanse.

Tolkeformidlingsprosessen

Tolkeformidlingsprosessen