Døvblinde

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning. Dette gjør at døvblindhet ikke er to funksjonshemninger, men én der syn og hørsel må ses i sammenheng for til fulle å forstå konsekvensene. Døvblindhet er en sjelden funksjonshemning. Døvblindhet kan medføre store begrensninger når det gjelder kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering og fri bevegelse. Døvblindhet begrenser aktiviteter og livsutfoldelse på mange livsområder samtidig. Døvblindhet hindrer en i sosial deltakelse og kan medføre isolasjon og ensomhet. Dagliglivets praktiske problemer får ofte et slikt omfang at det blir nødvendig med tilretteleggingstiltak, hjelpemidler og tjenester, deriblant tolking.

Døvblinde er en sammensatt gruppe:

 • Døvblindfødte
  Personer med medfødt døvblindhet er personer der det kombinerte sansetapet har oppstått før tale- eller tegnspråket er utviklet.
 • Døvblindblitte
  Personer med ervervet døvblindhet er personer der det kombinerte sansetapet har oppstått etter at tale- eller tegnspråket er utviklet. Ervervet døvblindhet er ofte progredierende, med stadig mindre syn og/eller hørsel over tid. Dette byr på store praktiske og psykososiale utfordringer, for den døvblinde, familie, venner og nettverk.

Andre faktorer som har betydning for døvblindes språk og kommunikasjon, er:

 • Primært døve
  Personer med norsk tegnspråk som førstespråk. Kommunikasjonen er i utgangspunktet gestuelt-visuelt forankret og orienteringen visuelt basert.
 • Primært blinde
  Personer med norsk tale- og skriftspråk som førstespråk. Kommunikasjonen og orienteringen er i utgangspunktet auditivt og taktilt forankret.
 • Primært seende og hørende
  Personer med norsk tale- og skriftspråk som førstespråk. Kommunikasjonen er i utgangspunktet vokalt-auditivt-visuelt forankret, mens orienteringen er auditivt-visuelt basert.

Utfordringene som døvblinde står overfor, er individuelle og ulike. For eksempel kan døvblindfødtes kommunikasjons- og erkjennelsesvansker være andre enn de som døvblinde med norsk tegnspråk eller døvblinde med norsk tale- og skriftspråk som førstespråk, opplever. Og primært blinde vil, med sin livslange erfaring i å orientere seg uten syn, beherske en verdifull ferdighet som primært døve og døvblindfødte ikke har.

Omkring 370 personer med døvblindhet er registrert som brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Foreningen Norges døvblinde (FNDB) ble stiftet 13. oktober 1957, mens Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) ble dannet 22. februar 1997 på basis av Norges Usher Forening som ble stiftet i 1989. Omkring 170 døvblinde var i 2014 brukere av tolketjenesten i Norge.