Tolkebrukere

Brukerne av tolketjenesten – tolkebrukerne – kan deles i tre hovedgrupper:

Forskjellen mellom de tre hovedgruppene av tolkebrukere er ikke alltid like skarp, og alle gruppene er sammensatte og består av flere undergrupper.

Døvemiljøet omfatter personer som er blitt døve før talespråket er utviklet (førspråklig døve) og etter at talespråket er på plass (døvblitte), hørende barn av døve (CODA) og flere. Døvblinde deles gjerne i døvblindfødte og døvblindblitte, men andre faktorer som spiller en rolle er om man er primært døv, primært blind eller primært seende og hørende. Blant hørselshemmede finner man tunghørte og mennesker som er rammet av tinnitus eller Ménières sykdom. I tillegg finnes det språkdøve tolkebrukere og hørende tolkebrukere.