Nordisk informasjonsprogram om lese- og skrivestøtte (Nils)

Bernt Grønstad Arbeid og utdanning, Kognisjon, Lese- og skrivestøtte

Undersøkelser viser at en av fire voksne i Norge har leseferdigheter som defineres som utilstrekkelige i forhold til kravene som gjelder i dagens arbeids- og hverdagsliv.

OECD-undersøkelsen PIAAC viser at 400 000 voksne nordmenn (16-65 år) har svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. En av ti har svært dårlige leseferdigheter. Med et arbeidsliv som stiller stadig større krav til skriftlighet i rapportering, dokumentasjon og sertifisering, kan det være vanskelig å få innpass i arbeidslivet eller å fortsette i jobben. Les mer om PIAAC.

Tradisjonelt har utdannelses- og arbeidslivet møtt personer med lese- og skrivevansker ved å legge til rette for lese- og skrivekurs. For en del er ikke dette tilstrekkelig for å mestre kravene til lesing og skriving. Ved å bruk de tekniske løsningene som nå finnes tilgjengelig, vil mange av de som ikke mestrer kravene til lese- og skriveferdigheter ha store muligheter for å fungere utmerket i arbeidslivet. IT-løsninger og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med lese-og skrivevansker. Les mer på sidene til Dysleksi Norge.

Grunnskoleelever med spesifikke lese- og skrivevansker kan få et tilskudd til kjøp av PC eller nettbrett.

I arbeidslivet kan bruk av hjelpemidler bidra til å få best mulig nytte av kompetansen til personer med lese- og skrivevansker. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig tilrettelegge for arbeidstaker med redusert arbeidsevne. Les mer på sidene til Arbeidstilsynet.

Alle som strever med å lese trykt tekst kan låne lydbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Studenter på universitet, høgskole og fagskole kan låne studielitteratur fra NLB.

Eksempler

Videointervjuene nedenfor ble laget i 2008, men er like aktuelle i dag. Intervjuene omhandler diagnostisering, universell utforming, bruk av egne ressurser, organiseringshjelpemidler, opplæring og bruk av kompensatoriske hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen.