Hvem gjør hva og når?

Bruker har en sentral og aktiv rolle i flere av fasene i formidlingsprosessen. Den viktigste samarbeidspartneren, i tillegg til bilrådgiver, er som regel lokal ergoterapeut eller fysioterapeut.
Brukerens ansvar
 • Innhente nødvendige vedlegg til søknad om bil
  • Legeerklæring (inkludert helsekrav til førerkort)
  • Dokumentasjon (beskrivelse av vei, strø- og brøyteforhold og kart med topografi) fra teknisk etat i kommunen dersom det søkes om bil med firehjulstrekk
 • Fylle ut søknaden om bil (se www.nav.no/bil)
 • Betale forsikring og trafikkforsikringsavgift (årsavgift)
 • Følge servicer
 • Generell vedlikehold av bilen
Ergoterapeuten/fysioterapeutens rolle
 • Foreta en funksjonsvurdering som dokumenteres i tilleggsskjemaet for bil (NAV 10-07.43)
 • Delta på utprøving av bil og/eller spesialutstyr ved behov
 • Bistå bruker med oppfølging av blant annet rullestol som skal fraktes med i bilen
 • Følge opp bilsaken dersom brukerens behov endres

Bilformidlingsprosessen

Prosessen i en bilsak er i hovedsak lik formidlingsprosessen for andre hjelpemidler. Den største forskjellen er at bilsaken starter med en søknad.

Omtrent slik vil prosessen i en bilsak være:

 1. Praktisk problem og søknad
  Praktiske problemer relatert til bil/bilkjøring oppdages og bruker sender inn søknad om bil og/eller spesialutstyr.
 2. Utredning av totalsituasjon
  Bilsenteret vurderer informasjonen i søknaden, inkludert legeerklæring og funksjonsvurdering fra ergo-/fysioterapeut. Dersom kravene innfris mottar bruker et foreløpig vedtak.
 3. Utprøving, vurdering og valg
  Bruker innkalles til utprøving hvor det gjennomføres en kartleggingssamtale og en vurdering av funksjon gjennom blant annet praktisk utprøving. Gjenbruksbil og gjenbrukt utstyr vurderes. Bilrådgiverens anbefaling av bil og spesialutstyr danner grunnlag for et endelig vedtak.
 4. Vedtak, anskaffelse og bestilling
  Bruker mottar vedtaksbrev og må signere og returnere dette til NAV Bilsenter. NAV bestiller bil fra bilforhandler, eventuelt igangsetter prosess for klargjøring av gjenbruksbil. Det innhentes pristilbud på ombygging fra bilombyggere i aktuell region.
 5. Montering, ombygging og tilpassing
  Bilombygger starter ombyggingen når de har mottatt bilen fra billeverandør eller fra NAV (gjenbruksbil). Bruker blir kalt inn til et byggemøte for å se nærmere på plassering av spesialutstyr. Bilrådgiver fra NAV Bilsenter deltar i alle saker hvor det er montert kjøreteknisk utstyr. I saker med avansert kjøreteknisk utstyr er det ofte flere byggemøter.
 6. Veiledning og opplæring
  Opplæring i håndtering av spesialutstyret gjøres av bilombygger. Ferdig ombygget bil skal være trygg og funksjonell for bruker. Trafikklærer kontaktes ved behov.
 7. Oppfølging og tilbakemelding
  NAV Bilsenter ønsker tilbakemelding om bil og løsning er hensiktsmessig og funksjonell for bruker. I saker med spesialtilpasset kassebil gjennomføres en skriftlig eller muntlig oppfølgingen cirka tre måneder etter at bilen er utlevert. Dette gjøres også dersom det har blitt montert kjøreteknisk spesialutstyr i privatfinansiert bil.
 8. Justering og ettertilpassing
  Nødvendige justeringer i løpet av de første seks måneder etter overlevering inngår i bilombyggingen. Ved behov for ettertilpassing eller hvis bruker har nye behov, må det sendes søknad.
 9. Reparasjoner
  Dersom spesialutstyr må repareres kontaktes NAV Bilsenter eller bilombygger. Ved reparasjon av bilen eller fabrikkmontert utstyr kontakter bruker bilforhandleren.
 10. Service og periodisk vedlikehold
  Periodisk ettersyn omfatter nødvendig kontroll, programvareoppdateringer og service av den ombygde bilen. Tidspunkt for ettersyn står i dokumentasjonen som leveres med bilen. Bilombygger innkaller bruker. Bruker har ansvar for å følge opp nødvendig service utover dette.