Forutsetninger for å kjøre bil

Å kjøre bil krever kunnskap og ferdigheter på ulike nivå. Dersom en bilfører har nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon er det viktig å stoppe opp å reflektere over hva som egentlig kreves for å kjøre på en forsvarlig måte. Dersom sykdommen eller tilstanden kan virke inn på kjøreevne må det foreligge helseattest fra lege.

Helsekrav til førerkort og helseattest

Dersom en person med nedsatt funksjonsevne skal kjøre selv, må helsekrav til førerkort være avklart før søknad om bil og/eller spesialutstyr sendes til NAV Bilsenter. Dette innebærer blant annet at førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering.

“Helsekrav til førerkort gjeldende fra 1/10-16. Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege.” (www.helsedirektoratet.no/forerkort)

Helseattesten fylles ut av lege. Svekket førlighet (for eksempel redusert koordinasjonsevne, gripeevne eller kraft og/eller sensibilitet) er ett av punktene legen vurderer. Dersom legen er i tvil, kan saken oversendes til fylkesmannen som kan be om kjørevurdering hos Statens vegvesen.

Dersom det på grunn av redusert førlighet er behov for tilpasning av bil (inkludert automatgir), kreves det en dispensasjon fra Statens vegvesen (ved stabile tilstander) eller fra fylkesmannen (ved progressive tilstander).

For nærmere opplysninger, se førerkortveilederen på helsedirektoratet.no.

Krav til alle bilførere

Michon presenterer i artikkelen “Explanatory pitfalls and rule-based drivers models” en modell med tre hierarkiske nivåer for trygg bilkjøring. Nederst i pyramiden finner vi det operasjonelle nivået, så det taktiske og øverst det strategiske nivået. (Michon, 1989).

Det operasjonelle nivået handler i stor grad om

 • fysisk funksjon
 • reaksjonsevne
 • psykomotoriske ferdigheter
 • rom-/retningsforståelse
 • konsentrasjonsevne over tid og
 • visuell oppmerksomhet

Dette handler for eksempel om å kunne betjene bremsepedalen og å bruke speilene på riktig måte under kjøring.

På det taktiske nivået finner vi planlegging, fleksibilitet og tilpassing som

 • fartstilpasning
 • overblikk
 • kjøreferdigheter og
 • hensynsfull kjørestil

Det strategiske nivået handler om å ta avgjørelser som for eksempel “Er forholdene slik at jeg skal kjøre bil i dag?”. For å gjøre denne vurderingen må man ha

 • innsikt i egne ferdigheter
 • planleggingsevne og
 • vurderingsevne

Kilde: Michon, J.A. (1989) og Tamietto, M., Torrini, G., Adenzato, M., Pietrapiana, P., Rago, R. & Perino, C. (2006). 

Krav til bilførere med funksjonsnedsettelse

I boka “Handbook of Disabled Driver Assessment” (Hunter, Vries, Brown & Hekstra, 2009, s 183) anbefales det at personer med funksjonsnedsettelse skal betjene kjøreteknisk utstyr med en sikkerhetsmargin på

 • 10 prosent av maksimal kraft på gass
 • 30 prosent på brems og
 • 10-30 prosent på styring

Dette gjelder uansett kjøreteknisk spesialutstyr og betjeningsmåte. Fra nevnte bok må det, etter egen oversettelse, i tillegg stilles krav til at bilførere med funksjonsnedsettelse må

 • kunne se
 • nå betjeningene
 • ha tilstrekkelig styrke til å håndtere betjeningene
 • kunne reagere raskt
 • oppnå og opprettholde tilstrekkelig kraft, også i en nødsituasjon
 • koordinere betjeningene
 • opprettholde en stabil sittestilling ved utførelse av alle punktene over

Kravene er sentrale når NAV Bilsenter kartlegger bruker og de er helt nødvendig for å ivareta både brukerens og medtrafikanters sikkerhet.