Andre ressurser

Her finner du lenker til andre nettsteder med faglig innhold som kan være nyttig for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet.

Klikk på et av temaene, så får du opp aktuelle lenker innen temaet.

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder.

afi.no

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Gå til afi.no

appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan søke etter informasjon knyttet til blant annet funksjonsvansker.

Gå til appbibliotek.no

fafo.no

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.

Gå til fafo.no

inkluderingskompetanse.no

Arbeidsinkludering dreier seg om å gjøre det mulig for mennesker med helsebelastninger, funksjonsnedsettelser og sosiale utfordringer – og andre målgrupper – å delta i det ordinære arbeidslivet. Det skal være mulig å få utnytte sine evner og følge sine interesser selv om man ikke har full arbeidskapasitet.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal være en tverrfaglig arena der ulike disipliner og profesjonsfag samarbeider på fagområdet arbeidsinkludering. Kompetansesenteret vil utvikle og formidle kunnskap og kompetanse om hvordan marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet skal kunne forsørge seg selv, og om hvordan flere – både av dem som ikke har vært inne på arbeidsmarkedet, og av dem som har falt ut – igjen skal kunne komme inn på arbeidsmarkedet.

Gå til inkluderingskompetanse.no

kommunikasjonpaajobb.no

Formålet med nettsiden er å gi god informasjon til arbeidsgivere og andre om hørselshemmede i arbeidslivet. Nettsiden er utarbeidet med støtte fra Extrastiftelsen og Norges Døveforbund.

Gå til kommunikasjonpaajobb.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

statped.no

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser.

Gå til statped.no

universell.no

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

Gå til universell.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

blindeforbundet.no

Norges blindeforbund har laget veilederen «Estetisk, trygt, tilgjengelig – en veileder for riktig utforming av bygg».

Veilederen ble utgitt i 2013 og ble finansiert av Husbanken. Veilederen er relevant for boligtilrettelegging fordi den beskriver behov for belysning i bygninger og uteområder. Det er blant annet beskrevet behov for belysning ved adkomst til bolig, i trapp, heis, bad og toalett, stue og kjøkken. God belysning er ønskelig i alle bygg og helt nødvendig for synshemmede og eldre. Man trenger mer lys med økt alder. Det stilles krav til mengde lys, type lys, plassering, blending og tiltak for å unngå reflekser.

Gå til blindeforbundet.no

dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Gå til dibk.no

husbanken.no

Her finner du blant annet informasjon om ulike tilskuddsordninger som Husbanken disponerer. Husbanken kan også gi råd og veiledning i konkrete byggesaker.

Gå til husbanken.no

hvakanhjelpe.no

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer.

Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. Det er eksempler på hjelpemidler som kan hjelpe til med å kontakte familie og venner, huske tid og avtaler, se på tv og høre musikk, varsle ved fall, bedre brannsikkerheten, bidra til stedsorientering og løse hverdagsutfordringer. Noen av hjelpemidlene kan dekkes via folketrygden, andre må man kjøpe selv. I tillegg inneholder sidene råd om tilrettelegging.

Gå til hvakanhjelpe.no

klokbolig.no

Klokbolig.no inneholder en veileder om velferdsteknologi og annen tilrettelegging i bolig. Målgruppen er mennesker med psykisk utviklingshemming.

Veilederen er utviklet av Karde AS med støtte fra Husbanken. Den inneholder en oversikt over hjelpemidler og løsninger og beskriver også hvordan man går frem for å søke NAV om hjelpemidler og den har en oversikt over visningsarenaer for velferdsteknologi. Oversikten over hjelpemidler inneholder blant annet hjelpemidler for påminning og struktur, sikkerhet og trygghet, smarthusteknologi og husholdningshjelpemidler.

Gå til klokbolig.no

nhf.no

Nettsidene til Norges handikapforbund (NHF) inneholder flere veiledningshefter om bolig, hjelpemidler, universell utforming, skolebygg, hjelpemiddelformidling og rettigheter.

Noen av veilederne (fra 2012 og nyere) er:

 • Tilgjengelige bygg og uteområder (2017)
  Heftet visser hvordan boliger bør bygges for å være tilgjengelige med illustrerte eksempler. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk (TEK17).
 • Rett hjelpemiddel til rett tid – rapport om brukernes erfaringer (2015)
  Heftet er bygget på en erfaringskartlegging av medlemmenes erfaringer på hjelpemiddelområdet i 2014 og vier hva de anser som viktig kvalitet på hjelpemiddelformidlingen,
 • Hjelpemidler (2014)
  Folderen beskriver hjelpemiddelformidlingen og de største utfordringene som brukerne møter
 • Bolig (2013)
  Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å finne en hensiktsmessig bolig.
 • Tekniske hjelpemidler (2013)
  Veilederen viser ulike hjelpemidler og hvordan man får tilgang til dem.
 • Toalett og bad –detaljer som teller (2012)
  Veiviseren demonstrerer detaljenes betydning for gode løsninger.

Gå til nhf.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

tenkuniverselt.no

Tenk universelt inneholder artikler om utforming, uteareal, publikumsbygg og boliger. Krav og retningslinjer er samlet og lett tilgjengelig for alle som arbeider med universell utforming eller har interesse for temaet. Hovedformålet med nettsiden er ikke å speile krav i regelverk om universell utforming, men å hjelpe de som arbeider med universell utforming i byggverk og uteområder å tenke mer universelt.

Gå til tenkuniverselt.no

veiviseren.no

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. I Veiviseren har de samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå, og er det viktigste tiltaket under strategien Bolig for Velferd (2014-2020). Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren sammen med kommunene, samarbeidspartnere, fylkesmenn og brukerorganisasjoner.

Gå til veiviseren.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

aktivung.no

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Gå til aktivung.no

appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan søke etter informasjon knyttet til blant annet funksjonsvansker.

Gå til appbibliotek.no

fritidforalle.no

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse. Nettstedet skal være en ide- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sitt tjenestetilbud.

Gå til fritidforalle.no

hverdagsrehabilitering.no

Nettsiden har oppdatert informasjon om hverdagsrehabilitering, metoder og verktøy. Hverdagsrehabilitering Norge er et prosjekt som drives av Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleieforbund, Norsk Fysioterapiforbund og Kommunenes sentralforbund.

Gå til hverdagsrehabilitering.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

afi.no

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Gå til afi.no

aktivung.no

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Gå til aktivung.no

fafo.no

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.

Gå til fafo.no

inkluderingskompetanse.no

Arbeidsinkludering dreier seg om å gjøre det mulig for mennesker med helsebelastninger, funksjonsnedsettelser og sosiale utfordringer – og andre målgrupper – å delta i det ordinære arbeidslivet. Det skal være mulig å få utnytte sine evner og følge sine interesser selv om man ikke har full arbeidskapasitet.

Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal være en tverrfaglig arena der ulike disipliner og profesjonsfag samarbeider på fagområdet arbeidsinkludering. Kompetansesenteret vil utvikle og formidle kunnskap og kompetanse om hvordan marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet skal kunne forsørge seg selv, og om hvordan flere – både av dem som ikke har vært inne på arbeidsmarkedet, og av dem som har falt ut – igjen skal kunne komme inn på arbeidsmarkedet.

Gå til inkluderingskompetanse.no

naku.no

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Nettsidens kunnskapsbank er en veiviser til aktuelt fagstoff.

Gå til naku.no

nondr.wordpress.com

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og marginalisering/diskriminering.

Gå til nondr.wordpress.com

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

acm.no/paabolgelengde

Målgruppe er primært lærere og rektorer på skoler som har hørselshemmede elever. Men også foreldre og andre faggrupper som arbeider innen det hørselsfaglige feltet vil ha nytte av ressursen.

Ressursen gir på en enkel og oversiktlig måte informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole på best mulig måte kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø for sine hørselshemmede elever.

Gå til acm.no/paabolgelengde

dovblindhet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Gå til dovblindhet.no

erher.no

Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne.

Gå til erher.no

HLF Briskeby (på YouTube)

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Kompetansesenterdelen driver rehabiliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menieres sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet.

Fra øre til øre – en film om hørselshemmede i arbeidslivet

Glem det – en film om å være hørselshemmet i skolen

Null sus – en film om ørene dine

Se flere videoer på kanalen til HLF Briskeby på youtube.com

kommunikasjonpaajobb.no

Formålet med nettsiden er å gi god informasjon til arbeidsgivere og andre om hørselshemmede i arbeidslivet. Nettsiden er utarbeidet med støtte fra Extrastiftelsen og Norges Døveforbund.

Gå til kommunikasjonpaajobb.no

sansetap.no

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre.

Gå til sansetap.no

udir.no (hørselshemmede)

Barn og unge som har hørselshemminger møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne siden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.

Gå til Utdanningsdirektoratets sider om hørselshemmede

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

aaate.net

AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) er en europeisk organisasjon som holder konferanser og arrangerer møteplasser med hjelpemidler (Assistive Technology) som tema.

Gå til aaate.net

ffo.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

Gå til ffo.no

ISAAC Norge (på Vimeo)

I samarbeid med Snøball film har ISAAC Norge produsert fem filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Gå til ISAAC Norge på vimeo.com

isaac.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og tilrettelegger for alternativ og supplerende kommunikasjon. Den norske nettsiden inneholder fagstoff med teori, metodikk og materiell til bruk i alternativ og supplerende kommunikasjon.

Gå til isaac.no

medteknorge.no

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi.

Gå til medteknorge.no

safo.no

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Gå til safo.no

samveis.no

Samveis veikart er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Samveis er et nasjonalt program for velferdsteknologi.

Gå til samveis.no

ungefunksjonshemmede.no

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Gå til ungefunksjonshemmede.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

karde.no

Karde AS har gjennom ulike prosjekter utviklet veiledere og e-læringsmateriell. Målgruppen i prosjektene har vært personer med utviklingshemming eller demens.

Les mer på karde.no/produkter

psykologforeningen.no

Hva gjør en nevropsykolog?

I denne artikkelen på psykologforeningen.no kan du blant annet lese om

 • hva er nevropsykologi?
 • hva er en nevropsykolog?
 • når kan det være aktuelt å henvise til nevropsykolog?
 • hva innebærer en nevropsykologisk utredning?

Gå til psykologforeningen.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

aktivung.no

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Gå til aktivung.no

appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan søke etter informasjon knyttet til blant annet funksjonsvansker.

Gå til appbibliotek.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

statped.no

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser.

Gå til statped.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

dovblindhet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Gå til dovblindhet.no

medialt.no

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede. Nettsiden gir informasjon om IKT og universell utforming.

Gå til medialt.no

sansetap.no

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre.

Gå til sansetap.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du kan søke etter informasjon knyttet til blant annet funksjonsvansker.

Gå til appbibliotek.no

ISAAC Norge (på Vimeo)

I samarbeid med Snøball film har ISAAC Norge produsert fem filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Gå til ISAAC Norge på vimeo.com

isaac.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og tilrettelegger for alternativ og supplerende kommunikasjon. Den norske nettsiden inneholder fagstoff med teori, metodikk og materiell til bruk i alternativ og supplerende kommunikasjon.

Gå til isaac.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

deltasenteret.no

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Gå til deltasenteret.no

gari.info

GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) er en nettside som gir informasjon om tilgjengelighet av mobiltelefoner, nettbrett og applikasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Siden driftes av Mobile Manufactorers Forum som er en internasjonal organisasjon av produsenter av telekommunikasjonsutstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er norsk kontakt på området.

Gå til gari.info

hvakanhjelpe.no

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer.

Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus i Oslo kommune. Det er eksempler på hjelpemidler som kan hjelpe til med å kontakte familie og venner, huske tid og avtaler, se på tv og høre musikk, varsle ved fall, bedre brannsikkerheten, bidra til stedsorientering og løse hverdagsutfordringer. Noen av hjelpemidlene kan dekkes via folketrygden, andre må man kjøpe selv. I tillegg inneholder sidene råd om tilrettelegging.

Gå til hvakanhjelpe.no

iktforalle.no

Nettsiden viser ressurser knyttet til universell utforming av IKT og driftes av Norsk Regnesentral.

Gå til iktforalle.no

medialt.no

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede. Nettsiden gir informasjon om IKT og universell utforming.

Gå til medialt.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}